KULTURA — Obecna! Sprawdź poprawiony dokument programowy oraz raport z konsultacji

Fot. Iga Pelczarska

Podsumowujemy proces konsultacji dokumentu programowego dla kultury Wrocławia. Dzielimy się wnioskami oraz wyzwaniami na przyszłość. Poprawiony dokument został zaprezentowany również na spotkaniu z twórcami, managerami kultury, urzędnikami odpowiedzialnymi za tę sferę miasta.

Zajmowanie się kulturą to dla managerów czy twórców spore wyzwanie. Z badań prowadzonych przez naukowców wynika, że to właśnie polityka kulturalna na miasta jest najlepiej oceniana przez mieszkańców.

– To wielkie wyzwanie, bo tym samym kultura może być na samym spodzie priorytetów na przyszłość. To komunikat, że jakościowo nie da się wiele zrobić, dlatego raczej utrzymujmy jakość, konsolidujmy doświadczenia, emocje i pozytywne wzorce – mówi dr Jacek Pluta, jedne z autorów dokumentu.

Relacja ze spotkania

Na wnioski z ankiet w dokumencie miały duży wpływ osoby, które brały udział w spotkaniach i konsultacjach. – Byli to przeważnie zaangażowani mieszkańcy, przedstawiciel NGO, rzadziej przedstawicieli instytucji kultury – dodaje dr. Katarzyna Kajdanek. I jak  dodaje dr Pluta to pokazuje, że pole wrocławskiej kultury jest wewnętrznie podzielone, a przedstawiciele NGO oczekują kontroli instytucji. 

O konsultacjach

Dokument programowy został poddany długiej dyskusji ze środowiskiem twórców oraz uczestników kultury. To rodzaj planu na politykę kulturalną — propozycja do wdrażania w najbliższych latach we Wrocławiu. Jest jedynie przyczynkiem do dalszych rozmów.

— Wrocławska kultura zasługuje na pełnoprawną strategię, ale jej przygotowanie powinno leżeć już po stronie nowych władz Wrocławia. Obok polityki kulturalnej dokument wskazuje na potrzeby i problemy środowiska. Jest refleksją nad zachowaniem dobrej energii wyzwolonej podczas ESK Wrocław 2016 — mówi Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Diagnoza zamieszczona w dokumencie wskazuje na braki wrocławskiej kultury. Wreszcie wytycza obszary priorytetowe oraz sposób prowadzenia polityki kulturalnej na najbliższe lata.

O strategii

Myślenie o rozwoju kultury oraz realne działania powinny zawierać w sobie wiele przenikających się aspektów. To zarówno inwestowanie w kadry, animatorów, artystów, obserwacja i monitoring rozwoju pola kultury, ale również podejmowania działań integrujących sferę kultury z innymi politykami miejskimi, w tym w obszarach polityki społecznej i edukacyjnej.

Niezwykle istotne jest połączenie rozwoju kultury z rozwojem uczestnictwa. A rozwój uczestnictwa zależy w znaczącej mierze od zmiany samego postrzegania kultury i sposobu jej odbioru. Chodzi zatem o to, aby ten szerszy odbiór kultury umożliwić, by kultura stała się medium społecznym, przez które uruchamia się bogactwo postaw, doznań, aktywności społecznych.

 Co jeszcze?

  • Powinniśmy dbać o znane marki, ale też tworzyć miejsce na nowe, szczególnie te, które mają wymiar międzynarodowy.
  • Będziemy rozbudowywać mecenat kultury i wzmacniać nagrody dla twórców.
  • Promować i wspierać taki rozwój infrastruktury, aby nasycone obiektami centrum zrównoważyć inwestycjami powstającymi na osiedlach obrzeżnych miasta.
  • Wszystkie nowo powstające miejskie centra aktywności powstawać będą poza ścisłym centrum i już na etapie ich tworzenia konsultować się będziemy z mieszkańcami i ich potrzebami.

Na pewno trzeba zachować potencjał ESK w postaci najlepszych programów, które służą mieszkańcom i środowisku twórców. Najlepszym przykładem są Mikrogranty, które przeobraziły się w duży ogólnomiejski program, realizowany przez nowe biuro Strefę Kultury Wrocław i doświadczonego partnera pozarządowego — Fundację Umbrella.

Platforma mobilności artystów — przyznawane jest małe wsparcie na wyjazdy wrocławskich twórców za granicę. Sferę obserwacji zmieniającego się pola kultury zamkniemy pod hasłem „dla Praktyków kultury”, programu realizowanego przez Strefę. W końcu odpowiadamy na postulat wspólnej komunikacji – cyklicznie wydawany jest miesięcznik Wrocławski Niezbędnik Kulturalny.

Wrocławską kulturę trzeba stale badać, aby wiedzieć jak się rozwija i czego jej potrzeba. To ciągła i systematyczna praca, której się podejmujemy.

O wyzwaniach

Wymienione zadania leżą po stronie nie tylko samorządu i związane są z prowadzeniem polityki kulturalnej, ale powinny być wspólne i bliskie także twórcom kultury.

Kultura nie może być samotną wyspą i nie może być wyspą nadmiernie podzieloną. Ważne jest zatem podejmowanie działań integrujących sferę kultury w dwóch kierunkach. Po pierwsze chodzi o wewnętrzną integrację w polu kultury na poziomie komunikacji, zauważania wzajemnych potrzeb i możliwości rozwoju. Po drugie chodzi o otwartość kultury i gotowość do działań z innymi grupami interesariuszy.

Rada Kultury

Ważnym wątkiem naszej dyskusji wokół dokumentu była potrzeba powołania Rady Kultury, która również jest postulatem podjętej w dokumencie diagnozy. W toku konsultacji wiele już zostało powiedziane. Najbliższy czas warto jednak poświęcić na przedyskutowanie modelu jej funkcjonowania, tak aby gotowy model pozostawić w gestii nowych władz samorządowych Wrocławia.

Poniżej możesz pobrać dokument programowy, raport z jego konsultacji oraz prezentację spotkania podsumowującego.

Do pobrania