wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jaki będzie program ochrony środowiska? [RAPORT Z KONSULTACJI]
grafika ilustracyjna Wrocław Rozmawia
grafika ilustracyjna

Zapoznaj się z raportem z konsultacji dotyczących projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2021–2025 z perspektywą do 2030 r.

Przedmiotem konsultacji była treść Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2021–2025 z perspektywą do 2030 r., a celem – zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta do przedstawionego projektu, oraz jego aktualizacja na podstawie zebranych opinii

Główne konsultowane tematy to: ochrona klimatu i jakość powietrza, zagrożenie hałasem i światłem, wpływ pola elektromagnetycznego, gospodarowanie wodami (w tym gospodarka wodno-ściekowa i retencja), zasoby geologiczne, ochrona bioróżnorodności i obszarów cennych przyrodniczo, zieleń miejska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym zagrażającym środowisku.

Po co nam POŚ?

Uchwalenie POŚ pomoże pozyskiwać środki z funduszy krajowych lub zewnętrznych na zadania związane z ochroną środowiska. W ochronie środowiska działania w skali mikro przekładają się na działania i efekty w skali makro. Warto pamiętać, że Program służy także realizacji celów na poziomie regionalnym i krajowym, oraz koresponduje z innymi dokumentami strategicznymi np. Polityką ekologiczną państwa 2030, czy Strategią Wrocław 2030.

Co się wydarzyło?

Do udziału w konsultacjach zaprosiliśmy osoby mieszkające we Wrocławiu, w tym przedstawicieli organizacji społecznych zajmujących się kwestiami ochrony przyrody w naszym mieście. Uczestnicy mogli wyrazić swoje zdanie podczas e-spotkań, za pomocą e-formularza opinii, oraz poprzez e-mail. Opinie zgłaszane w trakcie konsultacji zostały skategoryzowane w ramach jednego z dziesięciu obszarów Programu.

Jakie opinie?

Dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia uczestniczących w konsultacjach istotnymi zagadnieniami są ochrona zieleni miejskiej, zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych i tworzenie nowych. Wskazano także na palącą kwestię poprawy jakości powietrza w mieście, oraz zmiany klimatyczne i wynikające z nich konsekwencje dla planety. Proponowano także działania, możliwe do realizacji w warunkach miejskich. Zgłoszono pomysły dotyczące podjęcia inicjatyw z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska adresowanych m.in. do pracowników jednostek miejskich, liderów WBO, radnych osiedlowych, mieszkańców Wrocławia (od najmłodszych do seniorów); postulowano m.in. tworzenie centrów edukacji ekologicznej przy bibliotekach. Ponad 100 zgłoszonych opinii zostało uwzględnionych w całości lub częściowo, a Program uzupełniono o odpowiednie zapisy.

konsultacje Programu Ochrony Środowiska infografika

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl