Harmonogram

Procedura - Harmonogram ustalania, naboru i zgłaszania wniosków do Funduszu Osiedlowego

Aktualny harmonogram:

Lp.

Termin

Czynności do wykonania

1.

Wrzesień 2019 r.

1. Przygotowanie, opublikowanie, wprowadzenie w życie „Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe o realizacji inwestycji w latach 2020-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego”. 2. Konsultacje przez samorządy osiedlowe. Rady Osiedlowe ustalają listę projektów wraz z ich zakresem przedmiotowym i kosztowym. 3. Uchwały Rad Osiedli. 4. Przygotowanie wniosków zgłoszeniowych z wykorzystaniem wzoru formularza zgłoszeniowego.

Czas obowiązywania: 2020-2021

2.

24.01.2020 r.

Nabór projektów – złożenie w urzędzie miejskim projektów (jeden projekt jeden formularz zgłoszeniowy). Wymóg złożenia projektu na formularzu zgłoszeniowym w urzędzie.

3.

25.01.2020 - 31.05.2020 r.

Ocena projektów (analiza formalna, rzeczowa , kosztowa) dokonywana przez właściwe jednostki UM Wrocławia przy udziale przewodniczących zarządów osiedli.

4.

01.06.2020 r.

Ogłoszenie wyników wstępnych naboru.

5.

02.06.2020 - 24.08.2020 r.

Weryfikacja projektów końcowa – dot. projektów , do których zostały zgłoszone uwagi i zastrzeżenia w toku oceny.

6.

31.08.2020 r.

Opublikowanie przez Urząd wyników ostatecznych naboru.

Utrzymanie zmienionych terminów uzależnione jest od kierunku sytuacji epidemicznej w Polsce