wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 12°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Zasady Funduszu Osiedlowego 2022-2023

Funduszu Osiedlowy, logotyp Wrocław Rozmawia
Funduszu Osiedlowy, logotyp

Zasady subsydiarnego decydowania przez Rady Osiedli o realizacji inwestycji osiedlowych w latach 2022-2023 w ramach II edycji tzw. Funduszu Osiedlowego

1. Fundusz Osiedlowy stanowią wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji osiedlowych zgłoszonych przez Rady Osiedli na zasadach i w trybie określonym w niniejszym dokumencie.

2. Wysokość środków Funduszu Osiedlowego w cyklu 2022-2023 zostanie opublikowana na stronie www.wroclaw.pl/fundusz-osiedlowy przed rozpoczęciem naboru inwestycji osiedlowych.

3. Kwotę środków przypadających na poszczególne osiedla oblicza się według wzoru:

fundusz osiedlowy wzór

w którym poszczególne symbole oznaczają:

F - Kwota Funduszu Osiedlowego Fn- kwota na osiedle N
Mn-liczba mieszkań na osiedlu N M- liczba mieszkań-całe miasto Pn-powierzchnia osiedla N
P- powierzchnia miasta

Kwota środków wyliczona wg wzoru podlega aktualizacji dla każdej edycji. Wynikające z zastosowania ww. wzoru proporcje podziału kwoty Funduszu Osiedlowego pomiędzy poszczególne osiedla przedstawia załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

4. W ramach Funduszu Osiedlowego realizowane są wyłącznie inwestycje, których przedmiot mieści się w katalogu zadań Gminy i wybrane do realizacji w oparciu o niniejsze Zasady. W ramach Funduszu Osiedlowego nie mogą być realizowane inwestycje osiedlowe:
a) które naruszają przepisy prawa, w tym są sprzeczne z aktami prawa miejscowego;
b) które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa
autorskie;
c) które są sprzeczne z decyzjami kierunkowymi i planami Prezydenta Wrocławia oraz strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto;
d) które zakładają wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Wrocław;
e) które w części finansowanej w ramach Funduszu Osiedlowego zakładają wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent Wrocławia nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
f) które generowałyby koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości
danej inwestycji osiedlowej;
g) których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
h) których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
i) których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę będącą w dyspozycji osiedla w
ramach Funduszu Osiedlowego;
j) które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
k) które naruszają zasadę poszanowania dobrych obyczajów;
l) których istotą jest wyłącznie dokonanie przez Gminę Wrocław czynności prawnej;
m) których realizacja dotyczy wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej;
n) których realizacja wymaga przeprowadzenia procedury odpłatnego odrolnienia gruntów rolnych na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zgłoszone przez mieszkańców do Rady Osiedla inwestycje osiedlowe powinny uwzględniać – o ile to możliwe – zasady uniwersalnego projektowania, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

6. Złożenie inwestycji osiedlowej w ramach Funduszu Osiedlowego musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi przez Zarząd Osiedla w ramach których Zarząd Osiedla zbiera od mieszkańców propozycje na inwestycje osiedlowe. Konsultacje te odbywają się co najmniej w dwóch z następujących form: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety. Oprócz ww. dopuszczalne jest prowadzenie dodatkowo konsultacji także w innych formach umożliwiających skuteczne wyrażenie opinii wszystkim zainteresowanym.

7. O rozpoczęciu konsultacji społecznych, formach i terminach w jakich będą prowadzone, Zarząd Osiedla powiadamia mieszkańców osiedla nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich rozpoczęcia poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Osiedla oraz przekazuje je w formie elektronicznej na adres [email protected] do Urzędu Miejskiego Wrocławia, który niezwłocznie zamieszcza to powiadomienie na stronie internetowej dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu. Oprócz ww. dopuszczalne jest dokonanie powiadomień także w innych wybranych przez Zarząd Osiedla formach.

8. Najpóźniej 14 dnia od zakończenia konsultacji Przewodniczący Zarządu Osiedla zatwierdza notatkę podsumowującą konsultacje i zamieszcza ją na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Osiedla oraz przekazuje ją w formie elektronicznej na adres [email protected] do Urzędu Miejskiego Wrocławia, który niezwłocznie zamieszcza notatkę na stronie internetowej dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu. Ww. notatka musi zawierać listę wszystkich propozycji inwestycji osiedlowych zgłoszonych do Rady Osiedla przez mieszkańców. W przypadku, gdy mieszkańcy nie zgłosili żadnych wniosków Rada Osiedla zamieszcza taką informację w notatce.

9. O zgłoszeniu inwestycji osiedlowej do Funduszu Osiedlowego, Rada Osiedla decyduje w formie uchwały. Uchwała ta nie może zostać podjęta przed upublicznieniem notatki, o której mowa w pkt. 8. oraz musi zawierać upoważnienie dla Przewodniczącego Zarządu Osiedla do modyfikacji zakresu inwestycji osiedlowej w toku jej weryfikacji oraz realizacji. Rada Osiedla może złożyć do realizacji w ramach Funduszu Osiedlowego dowolną liczbę inwestycji osiedlowych z zastrzeżeniem, że ich szacowana łączna wartość nie może przekroczyć 150% kwoty przypadającej na dane osiedle wyliczonej wg wzoru o którym mowa w pkt. 3.

10. Każdej zgłaszanej inwestycji osiedlowej Rada Osiedla przypisuje w uchwale liczbę rangową, w ten sposób, że nr 1 odpowiada inwestycji osiedlowej, która jest proponowana do realizacji w pierwszej kolejności, nr 2 odpowiada inwestycji osiedlowej, która proponowana jest do realizacji w drugiej kolejności itd.

11. Zgłoszona inwestycja osiedlowa musi zachować jednolitość przestrzenną i funkcjonalną. W przypadku, kiedy tożsame funkcjonalne elementy zlokalizowane są w różnych miejscach osiedla, co do zasady konieczne jest złożenie osobnych inwestycji osiedlowych dla każdej lokalizacji.

12. Inwestycje osiedlowe zgłaszane są elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji i muszą być składane z zachowaniem kolejności rangowej (o której mowa w pkt. 10) począwszy od wniosku o nr 1. Całkowita wielkość załączników (format PDF, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PNG lub JPG) nie może przekraczać 10 MB. Fotografie dołączane do zgłaszanej inwestycji osiedlowej należy zanonimizować oraz dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich – załącznik nr 2. Zdjęcia niezanonimizowane lub bez dołączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich będą trwale usuwane z systemu informatycznego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Informację o wszystkich przesłanych inwestycjach osiedlowych Urząd Miejski Wrocławia zamieszcza na stronie internetowej dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu.

13. Inwestycje osiedlowe w ramach Funduszu Osiedlowego można składać od dnia rozpoczęcia drugiej edycji do 30 września 2022 r. Datą zgłoszenia inwestycji osiedlowej jest data zarejestrowania wpływu zgłoszenia w systemach elektronicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

14. Złożonej inwestycji osiedlowej nie można wycofać.

15. Zgłoszone inwestycje osiedlowe podlegają weryfikacji przez Urząd Miejski Wrocławia z zastrzeżeniem, że weryfikacja inwestycji osiedlowych zgłoszonych przez poszczególne Rady Osiedli odbywa się kolejno wg liczby rangowej nadanej przez Radę Osiedla począwszy od nr 1 i kończy się na inwestycji osiedlowej, przy której łączna szacowana przez Urząd Miejski Wrocławia wartość pozytywnie zweryfikowanych inwestycji osiedlowych dla danego Osiedla przekroczy kwotę będącą w dyspozycji Osiedla. Inwestycje osiedlowe weryfikowane są pod względem:
1) formalnym;
2) zgodności z prawem oraz niniejszymi zasadami;
3) adekwatności szacunkowego pełnego kosztu realizacji wskazanego przez Radę Osiedla;
4) możliwości technicznej i prawnej wykonalności.

16. W przypadku uznania w toku weryfikacji, że koszty realizacji inwestycji osiedlowej są przez Radę Osiedla niedoszacowane lub przeszacowane, Urząd Miejski Wrocławia dokonuje własnego szacunku kosztów realizacji. Szacunek ten uwzględnia w szczególności wyniki uprzednio przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przedsięwzięć zbliżonych przedmiotowo i zakresowo do zgłoszonej inwestycji osiedlowej. Do kosztów realizacji inwestycji osiedlowej wlicza się także wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym koszt sporządzenia dokumentacji czy przeprowadzenia prac archeologicznych i innych. W toku weryfikacji inwestycji osiedlowej dopuszcza się możliwość wystąpienia do właściwych podmiotów i organów o zaopiniowanie inwestycji. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy realizacja inwestycji osiedlowej wymagać będzie uzyskania stosownych zgód lub pozwoleń administracyjno-prawnych. W toku weryfikacji można przeprowadzić wizję lokalną w terenie. Termin wizji ustalany jest w porozumieniu z Przewodniczącym właściwego Zarządu Osiedla z zastrzeżeniem, że wizję przeprowadza się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia.


17. W toku weryfikacji oraz realizacji inwestycji Urząd Miejski Wrocławia w razie potrzeby konsultuje się z Przewodniczącym Zarządu Osiedla, który może wprowadzić zmiany do inwestycji osiedlowej z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą dotyczyć równocześnie: istotnych elementów inwestycji oraz jej lokalizacji. Urząd Miejski Wrocławia może za zgodą Rady Osiedla dokonać zmiany liczby rangowej inwestycji osiedlowej.

18. W uzasadnionych przypadkach realizacja inwestycji osiedlowej może wymagać dodatkowych konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne co do zasady przeprowadza właściwa Rada Osiedla.

19. Weryfikacja inwestycji osiedlowej kończy się opublikowaniem na stronie internetowej dedykowanej Funduszowi Osiedlowemu informacji o wynikach weryfikacji (pozytywna/negatywna). Wynik negatywny oznacza, że inwestycja osiedlowa nie będzie realizowana w ramach Funduszu Osiedlowego.

20. Weryfikacja inwestycji osiedlowej co do zasady powinna zakończyć się w ciągu 6 miesięcy od daty powiadomienia o rozpoczęciu weryfikacji merytorycznej. O rozpoczęciu weryfikacji merytorycznej inwestycji Rada Osiedla zawiadamiana jest mailem. Jeżeli konsultacje z Przewodniczącym Zarządu Osiedla o których mowa w pkt. 17 nie zostaną zakończone przed upływem tego terminu weryfikacja inwestycji kończy się wynikiem negatywnym, chyba że Przewodniczący Zarządu złoży wniosek o przedłużenie weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach przedłużenie terminu zakończenia weryfikacji może nastąpić też z inicjatywy Urzędu Miejskiego Wrocławia.

21. Inwestycje osiedlowe realizowane są w ramach Osiedla co do zasady sukcesywnie wg
kolejności określonej ich liczbą rangową.

22. O terminie przekazania inwestycji osiedlowej do realizacji decyduje termin podpisania uzgodnień pomiędzy Przewodniczącym Zarządu Osiedla a przedstawicielem Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zawierających zakres rzeczowy i szacunkowy koszt inwestycji osiedlowej.

23. W przypadku, gdy w wyniku otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta dla inwestycji osiedlowej przekracza kwotę przeznaczoną na daną inwestycję, Przewodniczący Zarządu Osiedla przedstawia rekomendację czy należy powtórzyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, czy też na realizację tej inwestycji osiedlowej należy przeznaczyć środki przewidziane na realizację innej inwestycji z niższą liczbą rangową, wskazując tę inwestycję osiedlową lub inne środki inwestycyjne będące w dyspozycji Osiedla. Brak przekazania tej rekomendacji do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Urząd Miejski Wrocławia o tym fakcie Przewodniczącego Zarządu Osiedla drogą mailową oznacza, że ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Urząd Miejski Wrocławia.

24. Przed ponowieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Urząd Miejski Wrocławia konsultuje z Przewodniczącym Zarządu Osiedla możliwość i zasadność zmiany zakresu rzeczowego inwestycji.

25. W przypadku, gdy w wyniku otwarcia ofert w ponowionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta dla inwestycji osiedlowej przekracza kwotę przeznaczoną na daną inwestycję, Przewodniczący Zarządu Osiedla przedstawia rekomendację czy należy odstąpić od realizacji inwestycji osiedlowej czy też na realizację tej inwestycji należy przeznaczyć środki przewidziane na realizację innej inwestycji osiedlowej z niższą liczbą rangową, wskazując tę inwestycję lub inne środki inwestycyjne będące w dyspozycji Osiedla. Brak przekazania tej rekomendacji do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez Urząd Miejski Wrocławia o tym fakcie Przewodniczącego Zarządu Osiedla drogą mailową oznacza, że ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta przez Urząd Miejski Wrocławia.

26. Zasady, o których mowa w pkt. 23., 24. i 25. stosuje się odpowiednio do przypadków realizacji inwestycji osiedlowych z poprzednich edycji Funduszu Osiedlowego.

27. W przypadku gdy Rada Osiedla uzna, że należy zrealizować inwestycję osiedlową zgłoszoną w poprzedniej edycji Funduszu Osiedlowego, która nie została zrealizowana z braku środków, konieczne jest zgłoszenie nowej inwestycji osiedlowej w trybie określonym niniejszymi Zasadami.

28. W sytuacjach związanych z koniecznością podjęcia decyzji o przesunięciu środków w ramach inwestycji osiedlowej lub pomiędzy inwestycjami osiedlowymi realizowanymi w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszonymi przez daną Radę Osiedla, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia konsultuje się z właściwym Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

29. W sytuacjach związanych z koniecznością podjęcia decyzji o zmianie zakresu uprzednio pozytywnie zweryfikowanej inwestycji osiedlowej realizowanej w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszonej przez daną Radę Osiedla lub decyzji o rezygnacji z realizacji inwestycji osiedlowej, Urząd Miejski Wrocławia konsultuje się z właściwym Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

30. W przypadku, gdy po zakończeniu weryfikacji inwestycji osiedlowych lub po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla dotychczas pozytywnie zweryfikowanych inwestycji osiedlowych pozostały wolne środki wyliczone w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 3., Urząd Miejski Wrocławia dokonuje weryfikacji kolejnych inwestycji osiedlowych zgłoszonych już w ramach danego cyklu w kolejności ich liczby rangowej. Weryfikacja ta kończy się na inwestycji osiedlowej, przy której łączna szacowana wartość pozytywnie zweryfikowanych inwestycji osiedlowych przekroczy kwotę wyliczoną w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 3.

31. W przypadku, gdy po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych inwestycji osiedlowych pozostały wolne środki wyliczone w danym cyklu dla danego osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 3., Rada danego Osiedla może złożyć wnioski o realizację kolejnych inwestycji osiedlowej, które będą dalej procedowane zgodnie z niniejszymi Zasadami.

32. Środki niewykorzystane przez Osiedle w danej edycji Funduszu Osiedlowego przechodzą na następną edycję, pod warunkiem, że Osiedle złożyło uprzednio inwestycje osiedlowe na pełną kwotę wyliczoną dla Osiedla wg wzoru o którym mowa w pkt. 3.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama