Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych 2017/2018

Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych z miejskim dofinansowaniem rozpoczyna się 2 czerwca i potrwa do 14 czerwca. Rodzice składają wniosek zgłoszenia dziecka do jednego wybranego przez siebie żłobka tj. tylko do jednego żłobka publicznego albo tylko do jednego żłobka niepublicznego wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych kryteriów. Złożenie wniosku w więcej niż jednym żłobku skutkuje wykluczeniem z rekrutacji. Pierwsze wyniki rekrutacji będą znane pod koniec miesiąca.

  • żłobek

    fot. ilustracyjna


Obecnie we Wrocławiu jest ok. 4 184 miejsc żłobkowych (finansowanych lub dofinansowywanych przez miasto). Liczba wolnych miejsc do rekrutacji 2017/2018, to 2 302 miejsc, w tym ok. 1121 w żłobkach publicznych oraz 1181 miejsc w placówkach niepublicznych z dofinansowaniem.

Żłobki publiczne

Szczegółowe informacje o rekrutacji  na rok żłobkowy 2017/2018 tj. wykaz wolnych miejsc w żłobkach publicznych  w poszczególnych grupach wiekowych, wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka oraz niezbędne oświadczenia znajdują się na stronie: www.wzz.wroc.pl. Na stronie http://www.wzz.wroc.pl/pl/rekrutacja znajduję się również lista wolnych miejsc.

W rekrutacji mogą  uczestniczyć  dzieci, które  1  września  2017 r. mają ukończone  co najmniej  20  tygodni  życia  i  mają  stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

Harmonogram rekrutacji:

  zadanie

termin

 

Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w żłobkach w grupach wiekowych 

28.04.2017 r.

 

Przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018

od 02 do 14 czerwca 2017 r. od godz. 10. 00 do godz. 15.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji w żłobkach w sposób ogólnie przyjęty

27 czerwca 2017 r.

 

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018

28 czerwca do 07 lipca 2017 r.

 

Wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

30 sierpnia 2017 r.

 Żłobki niepubliczne

Rekrutacji do żłobków niepublicznych na miejsca z dotacją Gminy Wrocław na okres 01.09.2017-31.08.2018 podlegają dzieci urodzone od dnia 01.01.2015 r. Rekrutacja do żłobków niepublicznych odbywa się na zasadach jak dla żłobków publicznych, stosowanych odpowiednio, zgodnie z zarządzeniem nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 r. 

Zasady rekrutacji, o których mowa powyżej, załączone formularze do pobrania oraz harmonogram rekrutacji dotyczą również Niepublicznego Integracyjnego Żłobka Promyk Słońca przy ul. Manganowej 10, 53-441 Wrocław, na 37 nowych miejsc przeznaczonych do rekrutacji na rok 2017/2018."

Protokół rozstrzygnięcia konkursu nr 24 na organizację miejsc w żłobkach niepublicznych 

Wykaz żłobków niepublicznych

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie rekrutacji

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka 2027/2018

Oświadczenie – zgłoszenie do żłobka dwojga lub więcej dzieci

Oświadczenie – rodzeństwo w tym samym żłobku

Oświadczenie – rodzina wielodzietna

Oświadczenie – samotne wychowywanie

Oświadczenie – PITZgłoś uwagę