wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 12°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta na lata 2016-2043

Redakcja www.wroclaw.pl,

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Miasta, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej.

Reklama

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2016-20143 jest dokumentem planistycznym Miasta, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. WPF Wrocławia określa jego możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta składa się z trzech części. Pierwszą stanowi załącznik określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu. W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016-2032, który został sporządzony w podziale na:

  • wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
  • wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego,
  • wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl