wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 18:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Unijne dofinansowanie dla wrocławskich firm w 2017
Unijne dofinansowanie dla wrocławskich firm w 2017

Rozwój innowacji, modernizacja linii produkcyjnych, budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej, przygotowanie terenów pod inwestycje oraz zwiększenie eksportu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – to tylko niektóre z przykładów przeznaczenia 41 mln euro, o które mogą się starać firmy i podwrocławskie samorządy. Na co konkretnie można dostać dofinansowanie i jak je otrzymać – mówi Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, zastępca dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami UM Wrocławia.

Reklama

Na jakie wsparcie z unijnych funduszy mogą liczyć wrocławscy przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach?

Justyna Wieczorkiewicz-Molendo: – Wsparcie przedsiębiorców to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WD), którego składową są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Przedsiębiorcy pytają często, czy będą pieniądze na powiększenie fabryki, wprowadzenie nowej linii technologicznej, czy tez zakup maszyn i urządzeń. Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, chciałabym pokazać główne założenia ZIT WrOF. Na pierwszy rzut oka nazewnictwo unijne może przerażać, ale w razie pytań służymy pomocą. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowość w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Wprowadzenie tego narzędzia ma na celu zwiększenie roli regionów i zaangażowanie samorządów w budowę spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej danego obszaru funkcjonalnego. W skład ZIT wchodzą miasta wojewódzkie lub ważniejsze ośrodki oraz gminy ościenne. Dla Wrocławia taki obszar to porozumienie 15 gmin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli ZIT WrOF). W ramach ZIT WrOF na wspieranie przedsiębiorczości na lata 2014-2020 przeznaczono 41 mln euro. O dofinansowanie można się starać poprzez udział w organizowanych konkursach. Duży nacisk kładzie się na szeroko pojęty rozwój innowacyjności, rozwój międzynarodowych kontaktów handlowych czy unowocześnienie metod zarządzania w firmie. W ostatnim czasie zostało ogłoszonych sześć naborów, gdzie pomoc jest skierowana do przedsiębiorców z terenu ZIT WrOF. Dwa z nich są skierowanie głównie do instytucji otoczenia biznesu oraz samorządów, które po otrzymaniu dofinansowania mogą wypłacać środki na działania innowacyjne (jest to działanie 1.2.C oraz 1.3.C). Dwa kolejne są skierowanie do przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo-rozwojową (działanie 1.2.A oraz 1.2.B). Następne konkursy, dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw (działanie 1.4), zostały ogłoszone 30 grudnia 2016.

Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, zastępca dyr. Wydziału Zarządzania Funduszami UM Wrocławia

Na co konkretnie przedsiębiorca może przeznaczyć unijne dofinansowanie?

– ZIT WrOF ma wyodrębnione 3 poddziałania skierowane do przedsiębiorców. Każde nich przewiduje inny zakres pomocy i należy spełnić inne warunki, żeby móc wziąć udział w konkursie.

Pierwszy typ to Innowacyjne przedsiębiorstwa (poddziałanie 1.2.2). Przewidziano tu wsparcie dla przedsiębiorstw, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R (jest to tzw. schemat A), dzięki czemu będzie można sfinansować wydatki przedsiębiorstw na badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe, zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Kolejny typ działań możliwych do sfinansowania (schemat B) przewiduje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, natomiast ostatni w tym poddziałaniu (schemat C) to usługi dla przedsiębiorstw w formie grantów (np. bon na innowacje). Podejmowane działania mają prowadzić do zwiększenia współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi czy ośrodkami badawczymi.

Drugą kategorią działań w ramach konkursów dla przedsiębiorców jest Rozwój przedsiębiorczości (poddziałanie 1.3.2). Instytucje otoczenia biznesu przekazują przedsiębiorcom grant na szeroko rozumiane usługo doradcze (schemat C).

Trzeci rodzaj działań to Internacjonalizacja przedsiębiorstw (poddziałanie 1.4.2), w ramach schematu B przewiduje się finansowanie zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne. Uszczegóławiając, mowa o projektach wdrażających długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe lub nowoczesne metody zarządzania. Drugi konkurs w ramach tego samego schematu wspiera działania prowadzące do nawiązania i utrzymania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Rozszerzone opisy działań możliwych do realizacji można znaleźć w – Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WD (SzOOP).

O jakich kwotach jest mowa?

– Na aktualnie trwające nabory przeznaczono łącznie ponad 17 mln euro, z czego dla poszczególnych konkursów:

 • 1.2.2 A –14,2 mln zł,
 • 1.2.2 B – 13,5 mln zł,
 • 1.2.2 C – 25,4 mln zł,
 • 1.3.2 C – 8,3 mln zł,
 • 1.4.2 B – 17,4 mln zł (dwa konkursy).

Należy pamiętać, że oprócz minimalnych oraz maksymalnych wartości projektów są określone również maksymalne procentowe poziomy dofinansowania projektu. Mogą one być i z reguły są różne dla różnych konkursów. Szczegółowe informacje każdorazowo znajdują się w regulaminie konkursu.

Kto może się starać o granty dla przedsiębiorców?

– Wcześniej wspomniałam o dwóch konkursach, które mają nieco inną formułę w porównaniu z pozostałymi. W poddziałaniu 1.2.2 C oraz 1.3.2 C wnioskodawcami nie mogą być przedsiębiorcy, a instytucje otoczenia biznesu (IOB), lokalne grupy działania czy jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku tych projektów wnioskodawcy są tak zwanymi operatorami/grantodawcami. Operator po otrzymaniu dofinansowania jest odpowiedzialny za rekrutację przedsiębiorców, którzy mogą starać się o otrzymanie grantu/bonu na wspierane działania.

Co musi zrobić przedsiębiorca by otrzymać unijne dofinansowanie?

– Aby móc starać się o dofinansowanie należy zacząć od pomysłu, który będzie wpisywał się w ramy konkursowe. Następnie należy zapoznać się z wymogami konkursu (ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz jego załączniki). Znajdują się tam informacje m.in. jakie działania mogą być finansowanie, jaki jest maksymalny przewidziany poziom dofinansowania, w jakim terminie należy złożyć wniosek. Bardzo istotnym załącznikiem do regulaminu jest wykaz kryteriów wyboru projektów. Po stronie wnioskodawcy leży dołożenie wszelkiej staranności przy wypełnianiu wniosku. Pomysł musi być odpowiednio uargumentowany, założone działania realne do osiągnięcia a budżet nieprzeszacowany.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

– Każdy z konkursów ma własny regulamin oraz terminy od kiedy do kiedy można składać wnioski. W pierwszej kolejności wnioski są wypełniane za pomocą generatora udostępnionego z pierwszym dniem możliwości składania wniosków. W związku ze współorganizacją konkursów z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą (DIP) wersję papierową należy złożyć w siedzibie DIP, mieszczącej się przy ul. Strzegomskiej 2-4 we Wrocławiu.

Terminy składania wniosków dla poszczególnych konkursów:

 • 1.2.2 A – 02.01.2017 – 02.03.2017
 • 1.2.2 B – 02.01.2017 – 02.03.2017
 • 1.2.2 C – 18.11.2016 – 04.01.2017
 • 1.3.2 C – 25.11.2016 – 31.01.2017
 • 1.4.2 B (a,b) – 30.01.2017 – 28.02.2017
 • 1.4.2 B (c ) – 30.01.2017 – 28.02.2017

Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zitwrof.pl. Są tam informacje o aktualnie organizowanych konkursach.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl