www.wroclaw.pl

  Tarcza 2.0. dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw

  Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona za pośrednictwem systemu przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i banki. Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia – 28 lutego 2021 r.

  Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm.

  Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm

  • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro
  • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
  • Kwota subwencji zależna od wielkości spadku przychodów:
   • 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadkuyobrotów o 30-60%
   • 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%
  • Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł
  • Możliwość umorzenia do 100%w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.
  • Wartość programu to 6,5 mld zł
  • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia – 28 lutego
  • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

  Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm

  • Przedsiębiorstwa działające w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
  • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro
  • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
  • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiąc od listopada 2020 r. do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognozy)
  • Maksymalna kwota subwencji to 3,5mln zł nie więcej niż 72 tys zł na pracownika
  • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.
  • Wartość programu to 6,5 mld zł
  • Okres wypłat subwencji przez PFR to 15 stycznia – 28 lutego
  • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach

  Szczegóły programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. Lista banków 

  Branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji

  Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

  • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
  • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
  • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
  • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
  • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
  • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
  • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
  • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
  • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
  • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
  • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
  • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
  • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
  • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
  • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
  • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
  • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
  • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
  • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
  • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
  • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
  • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
  • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
  • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
  • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
  • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
  • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
  • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
  • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
  • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
  • 91.02.Z - Działalność muzeów;
  • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
  • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
  • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
  • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
  • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
  • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
  • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
  • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

  Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.