wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

wroclaw.pl strona główna

Wyszukiwarka

Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Nauka
  4. Edukacja Przedsiębiorczości
  5. Nasze projekty
  6. Słowa mają moc
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Reklama

„Słowa mają moc” to tytuł zakończonego projektu dla wrocławskich szkół średnich. Uroczysta gala, która miała miejsce 22 maja 2019 r., stanowiła podsumowanie rocznej pracy młodzieżowych zespołów oraz ich opiekunów z 13 różnych szkół. Czytaj więcej: tutaj

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości) oraz kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Cel oraz rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  1. dla uczniów  – warsztaty efektywnej komunikacji i innowacyjności w formie zajęć pozalekcyjnych, konsultacje indywidualne, międzyszkolną galę finałową oraz spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego (innowatorami)
  2. dla nauczycieli – kurs doskonalenia technik komunikacji i innowacyjności w pracy nauczyciela i szkolenie MS PowerPoint zgodne z Learn Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step.

Projekt będzie realizowany w okresie październik 2017 – maj 2019.

Potrzeba realizacji

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dokonują pierwszych ważnych wyborów dotyczących przyszłej ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej. Dlatego tak ważnym jest, aby na tym etapie edukacji wesprzeć ich rozwój kompetencji kluczowych, których potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Kompetencje społeczne takie jak zdolność do komunikowania się, innowacyjność, kreatywność, należą do przekrojowych kompetencji kluczowych, których niski poziom przekłada się na gorsze wyniki w nauce osiągane z innych przedmiotów, także ścisłych. Uczniowie mają bowiem problem z formułowaniem jasnych wypowiedzi i prezentacją posiadanej przez siebie wiedzy. Skutkuje to tym, że są gorzej oceniani przez nauczycieli.

Potrzeba realizacji projektu w takim zakresie została potwierdzona przez diagnozę potrzeb edukacyjnych w 13 szkołach ponadgimnazjalnych, osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne na terenie ZIT Wrof. Diagnoza wykazała, że w 13 placówkach pojawiło się zapotrzebowanie na prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości) oraz kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) niezbędnych na rynku pracy.

Podobne obserwacje wynikły zresztą z ewaluacji wcześniejszego projektu realizowanego przez Biuro Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Edukacja Przedsiębiorczości w 2016 roku. Wśród 504 uczniów z 5 różnych szkół tylko 10 osób słyszało o prezentacji biznesowej, a tylko 2 uczniów wiedziało, czym są start upy. Podobne zresztą obserwacje mają pracodawcy, którzy coraz częściej zwracają uwagę, że docierający do nich kandydaci do pracy mają wiedzę, lecz nie potrafią jej przekazać i pracować zespołowo.

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Przeprowadzone badania ankietowe potwierdzają zatem potrzebę wprowadzenia do szkół działań edukacyjnych ukierunkowanych na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Diagnoza wykazała również, że nauczyciele są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji miękkich w zakresie efektywnej prezentacji, komunikacji oraz innowacyjnych technik pracy z uczniem. Nauczyciele i dyrektorzy placówek zostali także poproszeni o sprecyzowanie potrzeb placówek w zakresie sprzętu niezbędnego do ćwiczenia i rozwijania kompetencji kluczowych.

Zgodnie z ich sugestiami w toku realizacji projektu potrzeby te zostaną zaspokojone poprzez zakup stosownych urządzeń. Zatem wszystkie aspekty, których dotyczyła diagnoza potrzeb edukacyjnych, znalazły odzwierciedlenie w działaniach zaproponowanych w projekcie.

Kontakt

Koordynator projektu: Laura Pieńkowska

Tel. +48 71 777 76 86, e-mail: [email protected]

Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 310

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl