wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

5°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Aktualności
 4. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. ZASADY
zdjęcie ilustracyjne UM Wrocławia
zdjęcie ilustracyjne

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, uwłaszczą się z mocy prawa. Poniższa informacja ma na celu przybliżenie zasad przyjętych przez ustawodawcę.

Reklama

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – tj.:

 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
 • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
 • budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Ważne adresy 

Potwierdzenie przekształcenia – z urzędu

Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez prezydenta Wrocławia z urzędu w ciągu 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie.

Potwierdzenie przekształcenia – na wniosek

Właściciel może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. W tym przypadku należy wraz z wnioskiem wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł. Termin na wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi, co do zasady, 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Czy zaświadczenie należy złożyć do sądu/ewidencji gruntów?

Nie. Zaświadczenia są z urzędu przekazywane zarówno do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jak i do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego.

Opłaty

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego jest odpłatne. Nie rodzi to jednak za sobą żadnych nowych skutków finansowych poza tymi, które ponosili państwo do tej pory.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29.02.2020 r., a pozostałe opłaty w terminie 31 marca każdego roku, począwszy od 2020 r.

Opłatę wnosi się przez okres 20 lat.

Całą opłatę można też wpłacić jednorazowo – płatność "z góry".

Bonifikata

Obowiązuje bonifikata 90% dla wszystkich. 

Najnowsza nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadziła aż 99 proc. bonifikaty dla rodzin wielodzietnych, osób z niepełnosprawnościami, kombatantów. Przysługuje ona niezależnie od zniżki uchwalonej przez samorząd, nawet tym, którzy już ją wnieśli. To oznacza, że za zmianę użytkowania we własność mogą zapłacić tylko 1 proc. opłaty przekształceniowej.

Art.  9a.  18 [Ustawowa bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99%]
1.  Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:
1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Całkowita spłata

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Od wniosku o wykreślenie ww. wpisu pobiera się opłatę stałą w wysokości:

 • 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
 • 75 zł - w pozostałych przypadkach.

A co, jeżeli mam wszczęte postępowanie na podstawie „starej” ustawy o przekształceniu?

Postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, [...], wszczęte na podstawie ustawy [z 2005 r.] i niezakończone decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 2018 r., umarza się, jeżeli użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę, nie złożą do dnia 31 marca 2019 r. [...] oświadczenia o zamiarze prowadzenia dalszego postępowania na podstawie [dotychczasowych przepisów].

Wobec powyższego, każdy kto chce aby jego nieruchomość została przekształcona na podstawie ustawy z 2005r.  powinien złożyć, w terminie do 31 marca 2019 r., oświadczenie, w którym wyrazi wolę kontynuacji prowadzenia postępowania na podstawie dotychczasowej podstawy prawnej, tj. ustawy z 29 lipca 2005 r. Warunkiem dalszego prowadzenia takiego postępowania jest złożenie oświadczeń przez taką ilość współużytkowników, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Brak takiego oświadczenia będzie podstawą do umorzenia postępowania i do wydania z urzędu zaświadczenia o przekształceniu z mocy prawa w trybie nowych przepisów, tj. ustawy z 20 lipca 2018 r.

Korzyści

 • nie będziesz płacić za użytkowanie wieczyste – będziesz właścicielem a nie użytkownikiem wieczystym,
 • nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl