wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Miasto
  4. Finanse Wrocławia
  5. Budżet Miasta

Co roku prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.

Reklama

Co roku prezydent Wrocławia przedstawia Radzie Miejskiej, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Dochody zaplanowane są w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki podzielone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki zaplanowane są na realizację nałożonych na miasto zadań (budżet zadaniowy). Ponadto planuje się wydatki na lata przyszłe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zmiany budżetu w trakcie roku

Uchwała budżetowa może być zmieniania w trakcie roku budżetowego. Projekt uchwały o zmianie budżetu może być wniesiony pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia wyłącznie przez prezydenta. Prezydent może w każdym momencie roku budżetowego wystąpić do Rady z projektem zmiany uchwały budżetowej. Wystąpienie takie jest niezbędne gdy np. w toku wykonania budżetu okazuje się, że własne dochody będą wyższe niż planowano i prezydent chce wykorzystać większe dochody, by zwiększyć ogólną kwotę wydatków.

Zmiana uchwały budżetowej jest też niezbędna, gdy dochody są niższe od planowanych, a prezydent nie widzi możliwości dokonania cięć w wydatkach i chce uzyskać zgodę na zwiększenie deficytu budżetowego. W ściśle określonych sytuacjach prezydent może samodzielnie zmieniać plan dochodów i wydatków (wydaje wówczas zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Miasta).

W trakcie roku prezydent przedstawia Radzie Miejskiej informację o przebiegu wykonania budżetu na półrocze. Po zakończeniu roku prezydent przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz roczne sprawozdanie finansowe. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl