Poszukiwani pracodawcy do projektu „Weź kurs na staż”

Centrum Kształcenia Praktycznego poszukuje pracodawców, którzy przyjmą uczniów szkół zawodowych na staże w ramach projektu „Weź kurs na staż“. Za zorganizowanie stażu pracodawcy nie ponoszą żadnych kosztów, a nawet otrzymują dofinansowanie. Chętne podmioty mogą się zgłaszać do połowy marca 2018 r..


Projekt „Weź kurs na staż. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych” realizowany będzie w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.. Projekt zakłada zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów z siedmiu wrocławskich szkół kształcących w branżach: motoryzacyjnej, mechanicznej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej i turystyczno-gastronomicznej.

Dla 210 uczniów zaplanowano w ramach projektu realizację staży zgodnych z kierunkiem kształcenia u lokalnych pracodawców. – Obecnie poszukujemy pracodawców, którzy byliby zainteresowani przyjęciem uczniów na staże zawodowe – informuje Joanna Handziak-Buczko, kierownik projektów w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Korzyści dla uczniów i pracodawców

Pracodawcy zaangażowani w projekt zyskują stażystów, którzy są wyłonieni spośród najlepszych uczniów szkół zawodowych oraz zmotywowani do nauki i pracy w przedsiębiorstwie. Mają również możliwość kontynuowania współpracy z wybranymi uczniami, a okres realizacji stażu może stanowić okazję do poznania stażysty i oceny jego kompetencji pod względem przydatności jako potencjalnego pracownika firmy. Zarówno wynagrodzenie stażystów, jak i koszt związany z przygotowaniem stanowiska pracy i opieką nad stażystą jest pokrywany w całości ze środków projektu.

– Pracodawcy zyskują możliwość pozyskania jako przyszłych pracowników najzdolniejszych uczniów szkół branżowych i techników, a uczniowie zdobywają doświadczenie i debiutują na otwartym rynku pracy, co będzie dla nich dużym atutem w kształtowaniu dalszej ścieżki zawodowej. Większość czynności formalnych, w tym przygotowanie dość obszernej dokumentacji stażowej, jest po stronie CKP, co jest ważne dla pochłoniętych pracą właścicieli firm – wylicza Joanna Handziak-Buczko.

– Współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści obu stronom. Bardzo dużo zyskuje uczeń, który nabywa i doskonali umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, poznaje nowe techniki i technologie stosowane w danej branży. Niezwykle cenna jest też dla młodego człowieka możliwość kształtowania relacji interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie zadaniowej, co jest oczekiwaną przez pracodawcę kompetencją rynkową – tłumaczy Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.

„Zawodowy Wrocław“ już w trakcie realizacji

Od grudnia 2016 r. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje pokrewny projekt: „Zawodowy Wrocław“.

– Zakończyliśmy już pierwszą edycję staży, stwarzając 81 uczniom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu pierwszej edycji projektu pokazało, że ponad 50% naszych stażystów otrzymało propozycję dalszej współpracy, w tym także na umowy o pracę i cywilnoprawne – podkreśla kierownik projektu z CKP.

W ramach realizacji „Zawodowego Wrocławia” Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje z 13 wrocławskimi szkołami, w tym m.in. z Lotniczymi Zakładami Naukowymi, Zespołem Szkół Budowlanych, Zespołem Szkół Gastronomicznych czy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 11.

Szczegóły dotyczące organizacji i realizacji staży

  • Rekrutację uczestników prowadzi realizator projektu. W procesie rekrutacji uwzględniane są kompetencje i kwalifikacje ucznia oraz dostosowywany jest profil kandydata do potrzeb pracodawcy.
  • Staż realizowany jest na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy realizatorem projektu, stażystą i pracodawcą.
  • Uczeń odbywa staż w wymiarze 150 godzin (najczęściej w miesiącach wakacyjnych, z możliwością ustalenia harmonogramu zgodnie z potrzebami ucznia i pracodawcy).
  • Za staż uczeń otrzymuje bezpośrednio od realizatora projektu finansowane w całości ze środków projektu stypendium.
  • Staż realizowany jest na podstawie programu stażu uzgodnionego przez pracodawcę i nauczyciela ze szkoły, do której uczęszcza uczeń.
  • Pracodawca otrzymuje refundację kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem stanowiska pracy stażysty (np. odzież ochronna, szkolenie bhp, materiały zużyte przez stażystę) w wysokości średnio 1000 zł brutto/1 stanowisko stażowe.
  • Pracodawca wyznacza opiekuna stażysty – pracownika, który czuwa nad prawidłową realizacją stażu. Opiekun stażysty otrzymuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatek wynosi 10% wynagrodzenia (ale nie więcej niż 500 zł brutto łącznie z kosztami pracodawcy) i jest w całości refundowany przez realizatora projektu.
  • Przygotowanie umów i wzorów załączników leży po stronie realizatora projektu.
  • Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z przyjęciem ucznia na staż.

Jak pracodawcy mogą zgłosić się do projektu?

Pracodawcy zainteresowani wzięciem udziału w programie „Weź kurs na staż“ mogą zgłaszać się do CKP do 15 marca 2018 r. Kontakt ze specjalistą ds. staży – Iwoną Kurzyk pod numerem tel. 71 798 67 00 wewn. 132 lub mailowo: ikurzyk@ckp.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoś uwagę