Odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu wyłoniono Prezydium Rady, w skład którego weszli: pani Agnieszka Franków-Żelazny - przewodnicząca, pani Izabela Duchnowska – wiceprzewodnicząca oraz pan Paweł Kamiński – sekretarz. Termin kolejnego posiedzenia Rady został ustalony na 14 stycznia 2021 r.

  • Od lewej – przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury, prof. Agnieszka Franków- Żelazny, wiceprzewodnicząca Izabela Duchnowska, sekretarz Paweł Kamiński


Protokół z pierwszego posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury (30.12.2020)

Obecni na spotkaniu:

● Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk
● Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury:

1. Izabela Duchnowska
2. Agnieszka Franków-Żelazny
3. Jarosław Fret
4. Marek Gluziński
5. Konrad Imiela
6. Janusz Jasiński
7. Paweł Jarodzki
8. Paweł Kamiński
9. Katarzyna Majewska
10. Magdalena Piekarska
11. Jerzy Pietraszek
12. Tomasz Sikora
13. Tomasz Jakub Sysło
14. Sylwia Świsłocka-Karwot
15. Katarzyna Uczkiewicz
● Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:
16. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
17. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
18. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury

1. Posiedzenie rozpoczął dyrektor Bartłomiej Świerczewski, witając wszystkich obecnych.
Przypomniano agendę spotkania. Dyrektor Świerczewski przybliżył techniczne rozwiązania
dotyczące przekazania członkom Rady powołań oraz oświadczeń dotyczących ochrony
danych osobowych. Postanowiono, że każdy z członków Rady zdecyduje, czy odbędzie się to
za pomocą poczty czy przez bezpośredni kontakt. Obsługę w tym zakresie zapewni Wydział
Kultury.

2. Głos zabrał Prezydent Jacek Sutryk, gratulując wszystkim członkom Rady. Prezydent
przypomniał historię działań, które doprowadziły do powstania Rady Kultury. Jako trzy
kamienie milowe procesu wskazał stworzenie i wprowadzenie w życie dokumentu
strategicznego Kultura-Obecna! w 2018 r., prowadzenie uspołeczniania polityki kulturalnej
Miasta w ramach dialogu z Grupą Kultura Wrocław od 2019 r. oraz organizację Wrocławskiego
Kongresu Kultury zakończonego wyborami ośmiu członków Rady przez Stronę Społeczną
w 2020 r.

Prezydent przybliżył sposób, w jaki wyobraża sobie współpracę z Radą,
podkreślając, że jest to ciało doradcze Prezydenta, poprosił Radę o zajmowanie się sprawami
systemowo oraz o dialog dla dobra wrocławskiej kultury.

3. Następnie przeprowadzono wybory Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej
i Sekretarza Rady.

Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani prof. Agnieszka Franków-Żelazny
8 głosów „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”.
ZA: J. Jasiński, J. Fret, K. Imiela, A. Franków-Żelazny, S. Świsłocka-Karwot, P. Kamiński, K.
Uczkiewicz, J. Pietraszek
PRZECIW: K. Majewska, P. Jarodzki, T. Sikora, T. Sysło
WSTRZYMUJĘ SIĘ: I. Duchnowska, M. Piekarska, M. Gluziński

Wiceprzewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani Izabela Duchnowska 
8 głosów „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.
ZA: K. Majewska, P. Jarodzki, T. Sikora, T. Sysło, M. Gluziński, K. Imiela, M. Piekarska,
I. Duchnowska - 8 głosów
PRZECIW: J. Jasiński, J. Pietraszek - 2 głosy
WSTRZYMUJĘ SIĘ: J. Fret, A. Franków-Żelazny, S. Świsłocka-Karwot, P. Kamiński,
K. Uczkiewicz - 5 głosów

Sekretarzem Wrocławskiej Rady Kultury został pan Paweł Kamiński

14 głosów „za” i 1 „wstrzymującego się”.
WSTRZYMAŁ SIĘ P. Jarodzki, pozostali byli ZA.

4. Dyrektor Świerczewski prowadził spotkanie do końca na prośbę nowo wybranej
przewodniczącej Rady.

W ramach wolnych wniosków Pani Izabela Duchnowska zaproponowała, by Rada
zarekomendowała Prezydentowi przedstawiciela Rady do komisji konkursowej
przeprowadzającej wybór kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego
Wrocław (w organizacji), proponując spośród członków Rady w pierwszej kolejności Pana
Pawła Jarodzkiego, a w drugiej Panią Sylwię Świsłocką-Karwot.

Kandydatura Pana Pawła Jarodzkiego wzbudziła ostry sprzeciw Pana Jerzego Pietraszka z uwagi na jego wcześniejsze wystąpienia dotyczące palenia opon i rzucania śrubami, jako metod walki z urzędnikami. Pan Jerzy Pietraszek zwrócił też uwagę, że zarządzenie Prezydenta Wrocławia ws. Wrocławskiej Rady Kultury nie daje Radzie kompetencji do rekomendowania przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektorów instytucji kultury.

Stanowisko Jerzego Pietraszka w części dotyczącej regulaminu Rady poparł Pan Paweł Kamiński cytując §4 ust. 2 pkt a) i b) Zarządzenia nr 2248/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wrocławskiej Rady Kultury. W związku z tym, iż treść Zarządzenia nie zawiera zapisu o takich kompetencjach Rady oraz brakiem zgody obu zaproponowanych przedstawicieli Rady na rekomendowanie ich osoby Prezydentowi do komisji konkursowej, przy jednocześnie krótkim czasie pozostałym do rozstrzygnięcia konkursu, rekomendacji nie udzielono. Zapowiedziano jednak kontynuację rozmów na temat udziału Rady w procesie zmian na stanowiskach dyrektorów w instytucjach kultury na kolejnych posiedzeniach Rady.

Pan Tomasz Sikora poprosił o wyjaśnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych, do których przestrzegania winni zobowiązać się członkowie Rady.
Dyrektor Świerczewski zadeklarował wyjaśnienie tych kwestii na kolejnym posiedzeniu Rady.
Zaproponowano także techniczne rozwiązania komunikacyjne – próbę utworzenia adresu
mailowego dedykowanego Radzie.

5. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 14 stycznia 2021 r. na godz. 14.00.
Przewodnicząca Rady poprosiła o składanie propozycji do agendy spotkania do 10 stycznia
2021 r. i zamknęła pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury.Zgłoś uwagę