Pandemia wpłynie na plany rozwoju Wrocławia

Rozwój cyfryzacji, szeroko pojęta ochrona środowiska oraz nowe studium przestrzenne miasta to jedne z głównych działań polityki społeczno – gospodarczej Wrocławia na przyszły rok. 22 października zostały one przyjęte przez Radę Miejską 

  • fot. Janusz Krzeszowski


Założenia polityki społeczno-gospodarczej to dokument strategiczny zawierający listę głównych działań na rzecz rozwoju miasta na przyszły rok. To na jego podstawie kształtowany jest budżet na 2021 rok. Ogromny wpływ na jego kształt miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa i groźba związanej z nią recesji.

– Nie sposób sformułować założeń polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2021 r. bez kontekstu wydarzeń z tego roku – mówi Łukasz Medeksza, wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Podczas przygotowywania tego dokumentu konieczne było wzięcie pod uwagę sytuacji epidemicznej, która w krótkim czasie zmieniła styl naszego funkcjonowania i wymusiła podjęcie wielu działań, których celem jest wspieranie naszych mieszkańców w przetrwaniu tego ciężkiego okresu. Wyzwaniem dla samorządu jest także przygotowanie się do funkcjonowania miasta po zakończeniu kryzysu.

Siedem priorytetów

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na przyszły rok są spójne ze Strategią Wrocław 2030. Również zaplanowane tutaj przedsięwzięcia zostały zgrupowane w siedmiu priorytetach, do których należą: mobilność, jakość środowiska i przestrzeni miejskiej, przedsiębiorczość, gospodarka kreatywna i innowacyjna powiązana z nauką, zdrowi i aktywni mieszkańcy, miasto otwarte oraz governance, czyli wspólne rządzenie, styl i jakość władzy samorządowej, partycypacja społeczna i współpraca wszystkich sektorów. Łącznie jest to 168 działań.

– Z pewnością jednym z naszych priorytetów jest mobilność, do której należy m.in. poprawa stanu technicznego ulic czy organizacja transportu zbiorowego – twierdzi Łukasz Medeksza. – Duże znacznie ma także większa współpraca z gminami i powiatami należącymi do Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego np. w kwestii transportu. Do najważniejszych zagadnień należy również transformacja cyfrowa. W dobie COVID-19 samorządy terytorialne, w tym Wrocław, przechodzą błyskawiczną rewolucję technologiczną. Telekonferencje, praca zdalna czy e-konsultacje społeczne do niedawna były abstrakcją w sektorze publicznym. Wszystko co dziś obserwujemy jako przyspieszoną cyfrową rewolucję urzędów, otwiera nas szerzej na przejście ku e-administracji i wykorzystaniu nowych technologii.

Zaplanowane inwestycje będą realizowane

Bardzo ważne okazały się również prace nad nowym studium przestrzennym miasta. Jego zmiana okazała się konieczna ze względu na nowe wyzwania m.in. sytuację epidemiczną i uwzględnienie nowych trendów życia mieszkańców. Dodatkowo pandemia jeszcze bardziej uzmysłowiła, jak istotne dla wrocławian są obszary zielone – ochrona istniejących i tworzenie nowych, redukcja CO2, promowanie postaw proekologicznych, ogrodnictwo miejskie czy ochrona terenów cennych przyrodniczo. To również znalazło odzwierciedlenie w założeniach polityki społeczno – gospodarczej.

– Znalazły się w nich zarówno programy wieloletnie, jak i projekty krótsze czasowo – podkreśla Łukasz Medeksza. - Z pewnością istotne jest to, że nie zamierzamy rezygnować z zaplanowanych wcześniej inwestycji. Sfinansowanie niektórych przedsięwzięć będzie wymagało pozyskania pieniędzy z zewnątrz m.in. z Unii Europejskiej. Zamierzamy zabezpieczać na ten cel niezbędne środki własne.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok zostały przygotowane przez Biuro Strategii Miasta we współpracy ze wszystkimi departamentami Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także poddane szerokim konsultacjom społecznym. 22 października Rady Miejska Wrocławia zagłosowała za ich przyjęciem.Zgłoś uwagę