Ostatnia szansa na odebranie dokumentów medycznych

Byłeś pacjentem w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu dla Szkół Wyższych im. prof. E. Szczeklika (pl. Katedralnym i ul. Chopina) w 1997 roku? To ostatnia szansa, żeby odebrać swoją dokumentację medyczną. 

  • zdjęcie ilustracyjne


Dokumentacja obejmuje historie chorób pacjentów leczonych w poradniach rehabilitacyjnych i specjalistycznych oraz na oddziałach szpitalnych w roku 1997 i zgodnie z prawem może zostać przekazana pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom upoważnionym przez pacjentów.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2018 roku. Po tym terminie, całość dokumentacji z roku 1997 zostanie zniszczona bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną zaproszone do siedziby Vratislavia Medica Sp. z o.o. po odbiór dokumentacji, w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór dokumenty zostaną zniszczone.

Przy odbiorze dokumentacji należy okazać do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem oraz, jeśli dokumentację odbiera inna osoba niż pacjent, złożyć stosowne upoważnienie, które pozostanie w dokumentacji Vratislavia Medica Sp. z o.o.

UWAGA! Po śmierci pacjenta, prawo do odbioru dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Pobierz wzór formularza

Jak złożyć wniosek o wydanie przeterminowanej dokumentacji medycznej?

Wniosek można złożyć do dnia 15 czerwca 2018 roku:

1. Osobiście w Sekretariacie Vratislavia Medica Sp. z o.o. przy ul. Lekarskiej 1 we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00, lub

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wypełniony wniosek na adres:

Vratislavia Medica Sp. z o.o.

ul. Lekarska 1, 51-609 Wrocław.

Z dopiskiem „Archiwum”. Decyduje data stempla pocztowego, lub

3. Drogą elektroniczną, przesyłając skan wypełnionego wniosku na adres e-mail: sekretariat@vratislavia-medica.pl. W przypadku przesłania skanu, warunkiem odbioru dokumentacji jest przekazanie oryginału wniosku do Sekretariatu Vratislavia Medica Sp. z o.o., najpóźniej w dniu odbioru dokumentacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).

Zgłoś uwagę