Nowe mapy Wrocławia w Geoportalu

Urząd Miejski poszerzył zakres danych zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Pojawiły się w nim dwie nowe mapy z decyzjami architektonicznymi i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. 


Po kliknięciu w link na stronie głównej Geoportalu ukazuje się interaktywna mapa miasta z zaznaczonymi terenami. 

Publikacja informacji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się ułatwieniem dla mieszkańców i deweloperów. Prezentowane dane zawierają m.in. nazwę i cel przedsięwzięcia wobec którego została wydana decyzja, jej znak oraz datę wydania. Decyzje środowiskowe mówią o tym, w jaki sposób należy realizować inwestycję – tak, by miała ona jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. To jedno z pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do legalnej realizacji inwestycji. 

Druga z map zawiera wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa, związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych. Sprawy są opisane m.in. przez grupę i rodzaj, nazwę inwestycji, numery i daty wniosków i decyzji, według których możliwe jest ich wyszukiwanie.

 

Mieszkańcy mogą również sprawdzić informację zawarte na mapie z decyzjami architektonicznymi.

O Geoportalu

W 2008 r. nastąpiła pierwsza znacząca rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, w wyniku której udostępnione zostały mapy zawierające m.in. ortofotomapę, mapę własności, plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dane 3D. Aktualna postać Geoportalu jest stale rozbudowywana i zawiera obecnie m.in. ponad 20 map tematycznych.

Należą do nich: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 roku, Demografia, Gminna Ewidencja Zabytków, Mapa akustyczna czy Mapa tras rowerowych. Cześć danych – m.in. adresy, plany miejscowe, decyzje architektoniczne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – jest aktualizowanych na bieżąco.

Informacje są pozyskiwane bądź wytwarzane przez jednostki Gminy lub pozyskiwane od innych podmiotów publicznych, np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięcznie Geoportal odwiedza średnio 46 tysięcy unikalnych użytkowników. Działa pod adresem geoportal.wroclaw.pl.Zgłoś uwagę