Mieszkańcy o centrum bez reklam


Kilkadziesiąt osób wzięło udział w otwartej debacie nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto". Debata odbyła się we wtorek 17 grudnia.

Po przedstawieniu przez Tomasza Ossowicza – dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia, głównych założeń parku kultury, rozpoczęła się ponad dwugodzinna debata. Jej uczestnicy wielokrotnie powtarzali, że sam projekt utworzenia parku jest bardzo dobry i warto go popierać. Są w projekcie jednak kwestie, które według uczestników spotkania, warto byłoby poprawić. Zastanawiano się np. nad zasadnością zapisu o odpowiedzialności właścicieli lub zarządców budynków za ich czystość. Szereg pytań i wątpliwości dotyczył także egzekwowania prawa, którą zajmą się strażnicy miejscy.

O reklamach w centrum miasta i szpilkostradzie
Najczęściej podejmowanymi kwestiami nurtującymi przedstawicieli firm reklamowych obecnych na spotkaniu była kwestia ograniczeń związanych z prezentowaniem reklam na rusztowaniach w czasie remontów i ograniczeń dot. reklam w ogóle. Wiele emocji zbudził pomysł, aby usprawnić komunikację po Rynku osobom niepełnosprawnym, których pomysł tzw. "szpilkostrady" nie wystarcza. Jeden z pomysłów zakłada odsunięcie ogródków piwnych od pierzei Rynku i tym samym zwolnienie pasa, gdzie nie ma ułożonej kostki brukowej.

O toaletach publicznych
Wśród najciekawszych pomysłów wysuwanych przez uczestników spotkania było ustalenie jednolitego wzoru dla toalet publicznych, ograniczenie prezentowania reklam na pojazdach komunikacji miejskiej a nawet rozszerzenie obszaru parku kulturowego o nabrzeża Odry w górę i w dół rzeki.

Przypomnijmy, że projekt parku kulturowego obejmuje 210 ha. Wprowadzone zostaną tam regulacje dotyczące m.in. wyglądu witryn, prezentowania reklam oraz handlu na ulicach. Zarówno dyskusja publiczna jak i punkt konsultacyjny to miejsca, w których mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz pracodawcy mogą czynnie włączyć się w proces kształtowania przepisów, zgłaszać uwagi i pomysły.

Uwagi wciąż przyjmowane
Swoje uwagi na temat powstającego parku kulturowego oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w punkcie konsultacyjnym, który działa do 20 grudnia 2013 r. oraz od 7 do 10 stycznia 2014 r. w Biurze Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego przy ul. Świdnickiej 53 (pokój 215), w godzinach od 12.00 do 16.00.

Opinie lub uwagi można kierować także do Biura Rozwoju Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław lub drogą elektroniczną, opatrzone tematem: "konsultacje park kulturowy", na adres: brw@um.wroc.pl, do dnia 22 stycznia 2014 roku.

 

Arkadiusz CichoszZgłoś uwagę