wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Kultura
 3. Aktualności
 4. „Spotkanie z kulturą” [NOTATKA ZE SPOTKANIA]
Podsumowanie spotkania dotyczącego działań #PakiecieSpołecznym. fot. UM Wrocław
Podsumowanie spotkania dotyczącego działań #PakiecieSpołecznym.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, artyści, aktywiści oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, a także Strefy Kultury spotkali się internecie, aby rozmawiać o #PakiecieSpołecznym. Poruszano również m.in. plany organizacyjne Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury. W spotkaniu online, które odbyło się 15 maja, wzięło udział 29 osób.

Reklama

Dyr. Departamentu Spraw Społecznych, Bartłomiej Świerczewski

Wszystkie dane wskazują, że uwagi z na epidemię i jej następstwa, przyszłoroczny budżet Wrocławia będzie mniejszy. Czeka nas więc wspólna dyskusja na ten temat przy okazji prac nad rocznym programem współpracy miasta z NGO oraz w trakcie Wrocławskiego Kongresu NGO.

#PakietSpołeczny powstał na podstawie rozpoznania potrzeb wrocławskiego pola kultury. W chwili obecnej nie planujemy jego poszerzania. Musimy zrealizować elementy zapisane w pakiecie i poczekać na dalsze dane związane z sytuacja budżetową. Te dane powinny pojawić się w drugiej połowie roku. Wtedy będziemy gotowi na kolejne decyzje. 

Dyr. Wydziału Partycypacji Społecznej UMW, Beata Bernacka, Dyrektor Wydziału Kultury UMW, Jerzy Pietraszek

Zmiany w obowiązujących umowach, aneksy

Wydział Partycypacji Społecznej uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

"Od dnia .... i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego...(dalej opis zadania)"

Zapis  ten  pozwoli aneksować  umowy, w których prowadzenie zajęć zostało zamienione z trybu dotychczasowego (zajęcia tradycyjne) na tryb zdalny (elektroniczny), gdy konkurs tego nie wykluczał. Każda organizacja pozarządowa zmienia ofertę w takim zakresie, w jakim to możliwe i konieczne, ale ww. zapis jest niezbędny, by aneks był możliwy do zawarcia.

Ponadto: tam gdzie to tylko możliwe, na wniosek organizacji, będziemy przesuwać terminy, skracać czas realizacji, pomagać w modyfikowaniu zadań w granicach obowiązujących przepisów. Wniosek należy złożyć w Wydziale Partycypacji Społecznej. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, ponieważ każde zadanie jest inne.

Aneksowanie umów może nastąpić w zakresie sposobu realizacji zadania publicznego, grupy docelowej, kosztorysu (w tym opłat od adresatów) założonych celów i rezultatów oraz wydłużyć termin realizacji zadania, ale kategorycznie nie można zmieniać istoty zadania publicznego (patrz ogłoszenie konkursowe dla konkretnego zadania publicznego jaki był cel realizacji zadania publicznego)

Rozliczamy koszty:

 • poniesione w związku z przygotowaniem zadania;
 • tzw. stałe – np. lokal, księgowość, koordynację, etc.
 • inne, po indywidualnej analizie umowy.

Więcej czytaj tutaj. 

Czynsz za 1 zł netto w lokalach gminnych

Organizacje pozarządowe, które działają w lokalach gminnych zapłacą za nie 1 zł netto od początku do końca stanu epidemii. Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie tych organizacji, które mają te opłaty wliczone w dotacje miejskie. Obniżka nie dotyczy opłat niezależnych od wynajmującego, z tytułu zużycia np. energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu. 

Wyjątek stanowi jedynie opłata za wywóz odpadów komunalnych, która po złożeniu do zarządcy odrębnego, stosownego oświadczenia może zostać zawieszona.

Od kiedy

nie wcześniej niż od dnia 13 marca 2020 r. nie dłużej niż do dnia odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Czynsz zostanie obniżony, jeżeli wniosek organizacji spełniać będzie kryteria określone w Zarządzeniu Prezydenta.

Kto może skorzystać z oferty?

Z oferty mogą skorzystać organizacje pozarządowe, które nie mają wobec Gminy Wrocław zaległości w opłatach z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości większych niż trzymiesięczne. Oferta nie dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie do czynszu w 100% pokrywające wysokość tej opłaty - uwzględnione w umowie dotacyjnej zawartej z Gminą Wrocław na realizację zadania publicznego.

WNIOSEK – FORMULARZ „A” - dla organizacji, która nie otrzymała dofinansowania do czynszu w ramach umowy na realizację w nieruchomości zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław.

WNIOSEK – FORMULARZ „B” - dla organizacji, która otrzymała dofinansowanie do czynszu w ramach umowy na realizację w nieruchomości zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław.

Gdzie złożyć wniosek

Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. WSS opiniuje i przesyła do właściwego Zarządcy, który podpisuje aneks do umowy dot. nieruchomości.

Kiedy złożyć oświadczenie o wznowieniu działalności w lokalu 

o ile nastąpi to przed datą wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia odwołującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, organizacja pozarządowa zobligowana jest do złożenia do zarządcy stosownego oświadczenia nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia działalności:

Zarządzenie

Więcej czytaj tutaj

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Organizacje pozarządowe mają także możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości  - Organizacje pozarządowe

 1. Podstawa prawna zwolnień: Uchwała nr XXII/588/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zm. uchwałę nr XXI/560/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
 2. Kto może się ubiegać o zwolnienie: Podatnik podatku od nieruchomości, jeśli te nieruchomości tj. grunty, budynki i budowle zajęte są na prowadzenie działalności przez: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeśli odnotowały pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kto może się ubiegać o zwolnienie ze składki ZUS?

Możliwość uzyskania przez organizacje pozarządowe zwolnienia ze składek ZUS oraz ewentualnych wyłączeń związanych z działalnością gospodarczą lub odpłatną organizacji.

Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS jest art. 31z o ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Warunki  ubiegania się o zwolnienie w przypadku organizacji pozarządowych:

1) Bycie organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

2) Zatrudnianie w organizacji pozarządowej mniej niż 10 pracowników oraz złożenie kompletnego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dnia 30 czerwca 2020 r.

Kwestia wpisu do rejestru lub ewidencji a także rodzaj prowadzonej działalności (gospodarcza, odpłatna, nieodpłatna) nie został oznaczony jako jeden z warunków.

Wybory WRDPP na kadencję 2020 – 2023

Proces wyborów nowego składu Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został opisany w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia z 23 marca 2017 r. nr XXXVII/803/17  w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania WRDPP.

27 października 2020 r. upływa kadencja dotychczasowej WRDPP. Do tego czasu Prezydent powinien powołać nową.

Przewidujemy, że zgłaszanie kandydatów rozpoczniemy na przełomie sierpnia i września 2020

Program współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021

Konsultacje programu rozpoczniemy w sierpniu 2020.

Przewidujemy, że ostatecznie dokument zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Wrocławia na sesję Rady w październiku 2020r.

WYDZIAŁ KULTURY UMW - informacje

Żadnej z 27 instytucji kultury samorządu Wrocławia nie zmniejszyliśmy dotacji bieżącej i nie mamy takiego zamiaru.

W niektórych przypadkach wycofaliśmy dotacje na koncerty czy festiwale, o których wiadomo, że nie można ich zorganizować w najbliższych miesiącach przy zachowaniu obowiązujących rygorów czy z powodu utrudnień komunikacyjnych. Te pieniądze teraz wróciły do budżetu miasta. Tak jest na przykład w odniesieniu do Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław, którego autorka i dyrektor artystyczna, Krystyna Meissner, podjęła decyzję o przeniesieniu na przyszły rok.

W uzgodnieniu z prezydentem honoraria muzyków i aktorów we wrocławskich instytucjach artystycznych są wypłacane od marca na bieżąco, zgodnie z porozumieniami zawartymi ze związkami zawodowymi lub pracownikami. Artyści zostali skierowani do pracy indywidualnej. Najważniejszą sprawą jest utrzymanie zespołów.

Prezydent Wrocławia uruchomił Wrocławski Program Interwencji Społecznej.

To przede wszystkim zwiększenie do 1,4 mln zł kwoty na stypendia artystyczne, beneficjenci otrzymują 2500 zł miesięcznie przez rok lub przez pół roku. W I edycji wpłynęło 149 wniosków (6 niepoprawnych formalnie). Beneficjentów programu jest 21 (19 stypendiów rocznych i 2 półroczne).

W tej chwili rozstrzygamy II edycję programu tylko na drugie półrocze (151 wniosków).

Następnie ogłosimy III nabór, w którym kwota stypendium półrocznego będzie wynosiła 2000 zł miesięcznie, by większa grupa artystów mogła z programu skorzystać. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lipcu br. i także od lipca stypendia te będą wypłacane.

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXII/600/20

Terminy składania wniosków

 • do  30  września  –  stypendia  całoroczne i półroczne na pierwsze półrocze następnego  roku
 • do  31  marca  –  stypendia  półroczne  na  drugie półrocze,
 • do  30  czerwca  –  w III naborze (dodatkowym).

Wnioski  rozpatrywane są odpowiednio do 30 listopada, do 31 maja oraz do 24 lipca.

Wprowadzono od połowy marca do końca epidemii 1% stawkę czynszu za pracownie artystyczne w lokalach gminnych. Do dzisiaj wpłynęło 19 wniosków w tej sprawie.

Więcej

W ciągu kilkunastu dni ogłoszony zostanie konkurs na zakup ekspozycyjnych dzieł sztuki od wrocławskich artystów plastyków za łączną kwotę min. 130.000 zł na zakup ekspozycyjnych dzieł z zakresu sztuk plastycznych. Wyboru prac dokona ekspercka komisja złożona z muzealników i przedstawicieli uczelni wyższych. Szczegóły programu zostaną ogłoszone. 

Na najbliższe miesiące planujemy zorganizowanie dwóch dużych wystaw współczesnego środowiska artystycznego. Wystawy odbędą się w BWA i Galerii Miejskiej.

Reaktywowany zostanie obejmujący całe miasto festiwal Wrocław Non Stop, który będzie okazją do wspólnego świętowania końca epidemii i jednocześnie do podreperowania budżetów artystów.

Koalicja miast dla Kultury

Dyr. Departamentu Spraw Społecznych, Bartłomiej ŚwierczewskiUruchomienie prac Koalicji wynika z kilku czynników:

 • na bieżąco rozpoznajemy co dzieje się w instytucjach i organizacjach -telefony/listy/media społecznościowe/spotkania online
 • dialogowanie na poziomie miast - Koalicja Miast
 • dialogowanie na poziomie UMP, ZMP, konsultacji tarczy rządowych

Widzimy że pewne problemy są podobne w różnych miastach. Razem mamy też większą siłę w działaniu. Ale nie ukrywamy, że potrzebujemy tez niezależnych głosów środowiska kierowanych bezpośrednio do władz w Warszawie.

Dwa listy zostały już wysłane. Pierwszy podpisany przez prezydentów miast, drugi przez dyrektorów departamentów/instytucji zajmujących się kulturą. Listy spotkały się z dobrym odbiorem środowiska aczkolwiek nie doczekaliśmy się jeszcze odpowiedzi na nie.

Po jednym ze spotkań z instytucjami kultury pojawiły się głosy, które uwzględniliśmy w liście nr 2. Z tego powodu prosimy też o Wasze głosy - strony społecznej. Przepracujcie przedyskutujcie najpierw w Waszych grupach branżowych - GKW, AK, DFOP lub innych. Później przekazujcie to do Wydziału Kultury UMW. Żaden głos nie zostanie bez odpowiedzi. A my będziemy mogli przekazać je dalej na forum Unii Miast Polskich lub Związku Miast Polskich. 

Wrocławski Kongres Kultury 2020 i Wrocławska Rada Kultury

Dyr. Programowa Strefy Kultury Wrocław, Dominika KawalerowiczZ-ca Dyr. Departamentu Spraw Społecznych UMW, Jacek Pluta

W ciągu ostatnich tygodni dwa razy zebrał się komitet sterujący WKK, aby rozmawiać o powrocie do działań merytorycznych i organizacyjnych. W związku z tym, że kongres został odwołany na 6 dni roboczych przed startem, dopięty był program wydarzenia oraz jego produkcja, komitet uznał, że prace nad wydarzeniem muszą być wznowione w punkcie, w którym zostały przerwane. Do tej pory Strefa Kultury Wrocław wydatkowała 33% środków przeznaczonych na realizację (łączny koszt to 100 tyś zł brutto), poniesiono koszty promocji wydarzenia i kandydatów do WRK, została wpłacona zaliczka do Wrocławskiego Centrum Kongresowego. Istotne jest, że warunki udziału ustalono z ponad 50 gośćmi, moderatorami i wykonawcami.

Członkowie komitetu sterującego chcą zachować kształt tego ciała, będącego nie tylko organem zarządzającym procesem, ale forum dialogu pomiędzy wszystkimi stronami organizacji, tj. liderami zespołów roboczych prowadzonych przez stronę społeczną, Strefą Kultury Wrocław (SKW) - współorganizatorem kongresu a przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW).

Pojawiające się po stronie społecznej dyskusje o reprezentatywności komitetu, jak również o kontynuowaniu formatu dialogu Strony społecznej z UMW poprzez GKW, powinny być przedmiotem rozmowy w ramach Grupy Kultura Wrocław. W tym również gronie powinna się odbyć rozmowa o ewentualnym rozszerzeniu składu zespołów roboczych, ewentualnym otwarciu dodatkowa naboru kandydatów Strony społecznej do Wrocławskiej Rady Kultury,

Pierwszym możliwym terminem organizacji kongresu i wyborów jest grudzień br. Do lipca br. zostawiamy sobie czas na podjęcie dyskusji co do formatu wydarzenia. Jeżeli stan epidemiologiczny będzie się utrzymywał nie wykluczamy formuły mieszanej, tj. spotkanie w realu i w sieci. Jednakże w tej chwili program kongresu wraca pod dyskusję do grupy programowej kongresu i w tym gronie będzie poddany ewaluacji. Nową datę kongresu Strefa Kultury poda jak tylko ustalone zostaną odpowiedzi na kluczowe pytania, które zostały zarysowane powyżej.

Ważnym kamieniem milowym jest rozpoczynająca się od tej chwili ewaluacja procesu powoływania Wrocławskiej rady Kultury oraz przygotowań do Wrocławskiego Kongresu Kultury, której wykonawcą jest Artur Celiński reprezentujący DNA Miasta, który od 2009 roku zajmuje się tworzeniem i analizą rozwiązań z dziedziny polityki kulturalnej w całej Polsce.

Proces uspołecznienia polityki kulturalnej

Z-ca Dyr. Departamentu Spraw Społecznych UMW, Jacek Pluta

 • przegląd struktur dialogu, wyjaśnienie relacji i pochodzenia GKW.

Chciałbym podkreślić potrzebę dalszej kontynuacji procesu uspołecznienia polityki kulturalnej. To, że został on zatrzymany na dwa miesiące z powodu stanu zagrożenia epidemicznego nie oznacza, mam nadzieję, że został on trwale przerwany. Przypomnę, że proces ten związany jest zarówno z ukonstytuowaniem się Wrocławskiej Rady Kultury, organizacją Kongresu, jak też z wypracowaniem modelu współpracy z reprezentantami strony społecznej w ramach Grupy Kultura Wrocław. Model ten, w wypracowanym wspólnie kształcie, powinien zostać potwierdzony na najbliższym Kongresie. Co oznacza w skrócie, że utrzymany powinien być zasadniczy program tego uspołeczniania, ustalony na spotkaniu z prezydentem Jackiem Sutrykiem w sierpniu ubiegłego roku i potwierdzony w jego kolejnych listach do wrocławskiego pola kultury.

Z uwagi na utrzymanie jakości tego procesu chcemy poddać go wspomnianej wcześniej etapowej ewaluacji. Działanie to zostało zapowiedziane jeszcze w grudniu ubiegłego roku, na spotkaniu w siedzibie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członków GKW w tym zespołu ds. opracowania statutu Wrocławskiej Rady Kultury - z udziałem moim i dyrektora Bartłomieja Świerczewskiego. Ewaluacją objęty będzie proces prac nad opracowaniem regulaminu WRK oraz przebieg prac nad organizacją WKK.

Jak wspomnieliśmy poprosiliśmy o ewaluację pana Artura Celińskiego, z uwagi, po pierwsze, na jego doświadczenie w analizie procesów kreowania polityk kulturalnych w Polsce oraz fakt, że nie jest on osobiście związany z polem wrocławskiej kultury, co powinno gwarantować jej obiektywny charakter. W tym miejscu apeluję do wszystkich, do których Artur Celiński zwróci się z tematem ewaluacji o okazanie mu pomocy i podjęcie współpracy. Ewaluacja będzie polegała m.in. na indywidualnych rozmowach, analizie dostarczonych materiałów, ale zależy nam, aby elementem końcowym było też wspólne spotkanie i dyskusja.

Niebagatelna potrzeba ewaluacji jest również związana z pluralizacją struktur samej strony społecznej. Nie ukrywamy, że pojawienie się nowego partnera "Akcji Kultura" rodzi potrzebę pewnego uporządkowania tego procesu po stronie społecznej. Wyjaśnienia wzajemnych relacji między GKW i AK. Zachęcamy do organizacji spotkania strony społecznej w możliwie szerokiej formule, do kontynuacji spotkań Grupy Kultura Wrocław, aby kwestie reprezentacji i wspólnego formatu działania wyjaśnić. Rozumiemy także konieczność wypracowania bezpiecznej i efektywnej formuły spotkań – to teraz sprawa kluczowa – choćby poprzez platformę zoom.  

Ustalenie terminu następnego spotkania – 12 czerwca, godz. 14.00-16.00

Dyskusja – wnioski – propozycje

Maciej Bujko:

NGO - odmrożenie podnajmowania lokali miejskich przez NGOwkłady własne dla NGO

odpowiedź: w umowach są zapisy pozwalające na to, szczegóły są do uzyskania w Wydziale Partycypacji Społecznej. Jeśli chodzi o wkłady własne, do tematu możemy wrócić przy okazji Kongresu NGO lub prac nad programem współpracy z NGO.Roman Gutek:

wyraził obawę o to czy NGO realizujące zadania w mieście, przetrwają ten kryzys. Jeśli zostanie zabrana dotacja, nie będą w stanie przetrwać.

odpowiedź: nie zabieramy środków NGO. Do każdej umowy podchodzimy indywidualnie. NGO powinno zaproponować rozwiązanie, my staramy się pomagać. My, czyli opiekun umowy z danego wydziału merytorycznego i Wydziału Partycypacji UMW.Maciej Masztalski:

teatr w czasie pandemii. Jak ma działać? Jak będzie wyglądało odmrażanie?

odpowiedź: Jako Koalicja Miast zwracamy na to uwagę w naszym liście do ministra. Równocześnie czekamy na rekomendacje rządowe i reagujemy w ramach posiadanej wiedzy i przepisów. Tomasz Sikora:

artyści niezależni i wizualni - potrzeba spotkania

odpowiedź: zorganizujcie spotkanie jako Grupa Kultura Wrocław lub Akcja Kultura. Przedstawiciele departamentu, jeśli zostaną zaproszeni, wezmą w nim udziałKostas Georgakopulos:

Grupa Kultura Wrocław, której operatorem jest Fundacja Avant Art działa od ponad roku jako platforma dialogu. Zamierzamy zorganizować spotkanie online, na którym omówimy wiele istotnych spraw bieżących: prace nad Wrocławskim Kongresem Kultury, format dialogu i reprezentacji środowiska kulturalnego we Wrocławiu.

Maria Mika:

Zasoby i informacja o nich: https://wro-ngo.pl/zasoby-wrongo/

Kongres Wrocławskich NGO odbędzie się w dniach 17-19.06.2020r.

Adam Kamiński:

rekomendacja Alertu Kultura: fundusz na restart podmiotów kultury, odpowiednik bonu turystycznego, który byłby wydatkowany na działania  kulturalne, tzn.  bon na kulturę.

Odpowiedź: w chwili obecnej mamy za mało danych dotyczących budżetu miasta abyśmy mogli uruchamiać kolejne programy pomocowe. W drugiej połowie roku, będziemy wiedzieli więcej na ten temat.

Kamila Wróbel:

jako Fundacja OP ENHEIM robimy ankietę wśród publiczności, zadając pytanie również o ich obawy dotyczące wydarzeń stacjonarnych. Wyniki oczywiście będą dostępne dla wszystkich. Tutaj link do ankiety.Istnieje też kalendarz wydarzeń na Facebooku.Przemysław Furdak:

co ze środkami na ten rok, na zadania kulturalne NGO. czy ona może być przeniesiona na kolejny rok?co jeśli mieszkańcy nie będą chcieli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych?

Odpowiedź: będziemy zachęcać do uczestnictwa w kulturze, widać to na przykładzie otwieranych muzeów. Czekamy na rozporządzenia Ministerstwa, bez tego nie możemy działać. Nie kasujemy dotacji dla NGO, ale jak one będą wyglądały w kolejnym roku, tego jeszcze nie wiemy.Maja Zabokrzycka:

obawa o plany jesienne NGO-sów. Przez epidemię planowane wydarzenia tez mogą być bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe. Jakie mamy pomysły na walkę z wykluczeniem cyfrowym, np. wśród seniorów?Joanna Warecka:

nie jest prosto włączać wykluczonych cyfrowo seniorów. To długi proces. Uważajmy też na wykluczenie cyfrowe – nie załatwimy tego tematu wręczając tablety, z których obsługą seniorzy mają problemy. Piotr Krajewski:

Centrum Sztuki WRO otworzy się od 26 maja, za zgodą sanepidu i raczej pełnowartościowo, a nie surogatowo. Będziemy przy tym kontynuować codzienny program on line i porównywać obie formy partycypacji.

Kto wziął udział w „Spotkanie z kulturą”?

 • Fundacja TIFF COLLECTIVE
 • Fundacja "Teatr Układ Formalny"
 • "Industrial Art"
 • Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych -"Tratwa" / CZASOPRZESTRZEŃ DĄBIE
 • Fundacja Działalności Artystycznej "Hermetyczny Garaż"
 • „Kierunek Przygoda”
 • Stowarzyszenie Żółty Parasol, sieć SCAL Wrocław
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Dom Pokoju, Infopunkt Nadodrze, Inne Centrum
 • Fundacja BenteKahan
 • Wydawnictwo Format i Cocofli
 • Wro Art Center
 • Fundacja Art Transparent
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 • Teatr Pieśni Kozła
 • Fundacja Avantart.
 • Akcja Kultura, Hostel HART
 • Akcja Kultura
 • Strefa Kultury Wrocław
 • Fundacja Ładne Historie
 • IP Group
 • Stowarzyszenie JEST CZŁOWIEK, Ogólnopolskie Forum Tańca
 • Fundacja OP ENHEIM 
 • Teatr Ad Spectatores
 • Grupa Kultura Wrocław
 • Wydział Partycypacji Społecznej UMW
 • Departament Spraw Społecznych UMW
 • Wydział Kultury UMW

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl