wroclaw.pl Kulturalny Wrocław - najważniejsze informacje o kulturze Kultura logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 19°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Michał Kurowicki,
fot. Centrum Kultury Wrocław-Zachód fot. CK Wrocław-Zachód
fot. Centrum Kultury Wrocław-Zachód

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu z siedzibą z siedzibą przy ul. Chociebuskiej 4-6, 54-433 Wrocław

Reklama

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

Umiejętności i kompetencje kandydata:

Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury Wrocław-Zachód  we Wrocławiu:

realizacji jego planów rzeczowych, finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

4) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowana,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 

Oferty składane przez osoby przystępujące do konkursu muszą zawierać:

 1. zarys strategii rozwoju i/lub restrukturyzacji instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum jako interdyscyplinarnego centrum kultury i wiedzy, instytucji kultury oferującej wiele przedsięwzięć wpisujących się potrzeby mieszkańców,
 2. szczegółowy opis programu działalności Centrum z informacją m.in. o adresatach (np. dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy), formach działalności (np. warsztaty, szkolenia, spotkania itd.), w tym także opracowanie założeń organizacyjnych i programowych działań i zajęć umożliwiających kontakt społeczności z szeroko rozumianą kulturą,
 3. plan organizacyjno-finansowy dla Centrum (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, itp.) uwzględniający aktualny poziom dotacji otrzymywanej od organizatora,
 4. wskazanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych w celu wzmocnienia działalności merytorycznej i organizacyjnej instytucji,
 5. plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Centrum,
 6. określenie form współpracy między Centrum a podmiotami zewnętrznymi, w tym innymi instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Wrocławia,
 7. wizję Centrum jako miejsca lokalnej aktywności mieszkańców, ale i jako ogólnomiejskiej instytucji kultury,
 8. założenia i plany komunikacyjno-informacyjnego rozwoju Centrum w ramach współpracy z mieszkańcami Wrocławia,

fakultatywnie:

przystępujący/a do konkursu może także w koncepcji zaproponować osobę na stanowisko zastępcy dyrektora jeśli taka osoba swą wiedzą i kompetencjami wsparłaby dyrektora we wdrażaniu i realizacji zaproponowanego programu; należy wtedy opisać umiejętności tej osoby            i sposób realizacji przez nią zadań;

9) nośnik elektroniczny zawierający skan wszystkich złożonych dokumentów zgodnie z pkt 1 -8;

10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez osobę przystępującą do konkursu.

Przedstawienie innych i w innym zakresie danych/dokumentów niż określone w ogłoszeniu jest dobrowolne.

 1. W przypadku wyboru przez komisję kandydata/ki na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu, przedstawiona przez niego/nią koncepcja będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która zostanie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem/ką a Organizatorem.
 2. W trakcie trwania konkursu, po otwarciu ofert przez komisję konkursową, wszystkie koncepcje złożone przez uczestników konkursu z ich imionami i nazwiskami zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia.

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, wejście od ul. Bogusławskiego 8,10 (sala S4, parter) w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 5 września 2022 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Nadesłane oferty nie są zwracane.

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Wrocławia powoła Komisję Konkursową i określi regulamin jej pracy.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 2. Niespełnianie formalnych kryteriów wyboru spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych.
 3. Kontakt z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, odbywać się będzie drogą telefoniczną i/lub elektroniczną na numer i/lub adres wskazany przez kandydata.
 4. Rozpatrzenie ofert przewiduje się do 30 września 2022 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Informacja o wynikach konkursu, w tym protokół końcowy z pracy komisji konkursowej, zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 7. Informacje o instytucji, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 71/777 8354 oraz w samej instytucji kultury. Istnieje możliwość kontaktu drogą elektroniczną, w tym celu należy pisać pod adres wkl(at)um.wroc.pl
 8. Złożenie dokumentów przez uczestnika konkursu oznacza zapoznanie się z procedurą konkursową określoną w niniejszym ogłoszeniu.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl