wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Kultura
 3. Aktualności
 4. Do 10 września konkurs na zakup dzieł sztuki od wrocławskich artystów

Do 10 września konkurs na zakup dzieł sztuki od wrocławskich artystów

Redakcja www.wroclaw.pl,

Praca "Mężczyźni" Kasi Kmity (papier kolorowy wycinany ręcznie), jedno z zakupionych dotychczas dzieł Kasia Kmita
Praca "Mężczyźni" Kasi Kmity (papier kolorowy wycinany ręcznie), jedno z zakupionych dotychczas dzieł

W ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej prezydent Wrocławia zaprasza artystów dziedziny sztuk plastycznych do złożenia ofert sprzedaży dzieł sztuki. Oferty można składać do 10 września.

Reklama

Wocławski Program Interwencji Społecznej to forma wsparcia artystów związanych z Wrocławiem, w związku z działaniami interwencyjnymi w obszarze kultury podjętymi z powodu trwania epidemii koronawirusa. To już druga edycja konkursu, w poprzednim roku wpłynęły 152 oferty sprzedaży dzieł na łączną kwotę 985 450 zł. Miasto zakupiło od artystów 30 dzieł na kwotę 127 900 zł. W bieżącym roku zapraszamy artystów do składania ofert sprzedaży dzieł sztuki do 10 września, skład komisji konkursowej poznamy po tym terminie, a obrady komisji odbędą sie w październiku.  

Zakupione w ramach programu dzieła będą eksponowane okresowo w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, docelowo zostaną przekazane zbiorów wrocławskich instytucji wystawienniczych, część z nich zostanie wykorzystana do celów reprezentacyjnych przez Prezydenta Wrocławia.  

Kto może złożyć ofertę? 

Ofertę mogą złożyć twórcy, którzy:

1) są profesjonalnymi artystami (tj. absolwenci artystycznych uczelni wyższych lub artyści mający znaczenie dla środowiska twórczego Wrocławia),2) są autorami oferowanych dzieł sztuki i posiadają do nich wyłączne prawa autorskie,3) mieszkają lub tworzą we Wrocławiu lub w powiecie wrocławskim,4) nie pobierają w 2021 r. stypendium Gminy Wrocław na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury i sztuki,5) nie sprawują funkcji kierowniczych w uczelniach lub instytucjach kultury.6) nie zawarli z Gminą Wrocław umowy sprzedaży dzieła sztuki z przeniesieniem praw autorskich w roku 2020 i 2021.

Jeden twórca może złożyć jedną ofertę sprzedaży.

Zobacz rozstrzygnięcie poprzedniego konkursu: Wrocław wspiera artystów: konkurs na zakup dzieł sztuki rozstrzygnięty

Jakie dzieła sztuki mogą być oferowane?

Oferowane mogą być dzieła ekspozycyjne (w tym cykle lub w przypadku małych form zbiory do 5 prac) z zakresu malarstwa, grafiki, fotografii, których najdłuższy bok nie przekracza 2 m oraz mniejsze formy rzeźbiarskie (w tym ceramika i szkło artystyczne) o wymiarze nie przekraczającym 1,5 m. W przypadku grafiki lub fotografii należy wskazać nakład dzieła i numer egzemplarza, który jest oferowany.

Zasady

 1. Ofertę sprzedaży (na załączonym wzorze) wraz z dokumentacją fotograficzną dzieła sztuki należy przesłać na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8,10 albo przesłać skany lub zdjęcia podpisanej oferty pocztą elektroniczną na adres: [email protected], w terminie do 10 września 2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu.
 2. Dokumentacja fotograficzna winna być czytelnie podpisana przez autora oferowanego dzieła. WAŻNE – w przypadku dzieła przestrzennego musi ono zostać sfilmowane lub sfotografowane i zaprezentowane z trzech stron.
 3. Dzieło zgłoszone do konkursu musi być własnością autora i musi być wolne od wszelkich praw osób/podmiotów trzecich.
 4. Wyboru dzieł dokonuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia, w większości złożona z ekspertów: historyków sztuki, krytyków i artystów, którzy nie biorą udziału w konkursie.
 5. Komisja konkursowa zostanie powołana po terminie składania ofert.
 6. Wybór prac odbywać się będzie dwuetapowo.
 7. W pierwszym etapie komisja dokona wyboru na podstawie dokumentacji fotograficznej i zaprosi wybranych artystów do etapu drugiego. Powiadomienia w tej sprawie zostaną przekazane drogą elektroniczną wraz z informacją o terminie i miejscu dostarczenia dzieł w oryginale. Artysta dostarcza dzieło na koszt własny.
 8. W drugim etapie wybór dzieł dokonywany będzie wyłącznie na podstawie udostępnionych oryginałów.
 9. Komisja dokonuje wyboru, biorąc pod uwagę walory artystyczne i wycenę dzieła.
 10. Komisja podejmuje decyzje w drodze głosowania, większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 jej składu. Komisja sporządza protokół z postępowania.
 11. Lista wybranych do zakupu dzieł sztuki wraz z nazwiskami ich autorów zostanie podana do wiadomości publicznej po zatwierdzeniu wyników prac komisji konkursowej przez Prezydenta Wrocławia.
 12. Wybrane dzieła zostaną zakupione od autorów na podstawie umów kupna sprzedaży obejmujących nabycie autorskich praw majątkowych przez Gminę Wrocław.
 13. Proponowane ceny powinny obejmować wynagrodzenia z tytułu autorskich praw majątkowych.
 14. Maksymalna oferowana cena zakupu nie może przekraczać 10 000 zł brutto.
 15. Komisja może zaproponować inną wycenę oferowanego dzieła niż jego autor.
 16. Obrady Komisji odbędą się w październiku br.
 17. Udział w pracy komisji jest bezpłatny.
 18. W powyższej procedurze nie służy tryb odwoławczy.

Gdzie znaleźć informacje i dokumenty?

Regulamin konkursu, załącznik do Regulaminu - oferta sprzedaży dzieła sztuki oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można pobrać z BIP UM Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl