Zasady głosowania: druga tura 30 listopada 2014

Druga tura wyborów na prezydenta Wrocławia odbędzie się w niedzielę, 30 listopada. We Wrocławiu zmierzą się Rafał Dutkiewicz i Mirosława Stachowiak-Różecka. Wybierać będziemy w tych samych lokalach co 16 listopada. Wyborcy otrzymają jedną kartę wyborczą formatu A5 z dwoma nazwiskami. 30 listopada głosować będzie można w godz. od 7 do 21.

Do 25 listopada trzeba złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

By głosować trzeba być wpisanym do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia.

Wpis do rejestru wyborców następuje:

  • z urzędu — w przypadku osób zameldowanych na obszarze Wrocławia na pobyt stały;
  • na wniosek wyborcy złożony w Urzędzie Miejskim Wrocławia — w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze Wrocławia pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze Wrocławia.

Uwaga w tych wyborach nie wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania – jest to zasadnicza różnica w stosunku do wyborów: na prezydenta RP, do Sejmu i Senatu czy do europarlamentu.

Na przykład student z Poznania uczący się we Wrocławiu, by wziąć udział w wyborach prezydenckich musi dopisać się do rejestru wyborców we Wrocławiu. By to zrobić należy udowodnić, że spełnia się warunki stałego zamieszkiwania pod wskazanym adresem na obszarze Wrocławia. Dowodami potwierdzającymi mogą być np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu), rachunki za prąd lub gaz dotyczące zamieszkiwanego lokalu albo zeznania świadków.

– Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że prezydent ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku – mówi Agnieszka Maćko, kier. Sekretariatu Miejskiego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

Oznacza to, że aby głosować w drugiej turze wyborów na prezydenta Wrocławia, wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy dostarczyć do urzędu najpóźniej do wtorku 25 listopada.

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 do 15.15.

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są do pobrania.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców we Wrocławiu, sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych usytuowanych na terenie Wrocławiu pod warunkiem, że są wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221, 222 i 223 w godzinach 8.00 do 15.15 oraz Centra Obsługi Mieszkańca:

  • COM Nr 1 przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8.00 do 17.15,
  • COM Nr 2 przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8.00 do 17.15,
  • COM Nr 4 przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8.00 do 15.15.


Zgłoś uwagę