Głosowanie osób niepełnosprawnych

Logistyka dla niepełnosprawnych

26 października upływa termin składania wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Do tego dnia należy też zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa.

Gmina zapewnia transport

Tradycyjnie, tak jak przy okazji innych wyborów - gmina zapewnia osobom niepełnosprawnym transport do lokalu wyborczego.

Zgłoszenie można wysłać e-mailowo na adres Miejskiego Biura Wyborczego: mbw@um.wroc.pl

Osoba, dysponująca zaświadczeniem o stopniu niepełnosprawności lub mająca problemy z poruszaniem się, wraz z opiekunem, może skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze. Zgłoszenia przyjmowane będą na 2 tygodnie przed wyborami. W dniu wyborów, o godzinie wyjazdu decydować będzie kolejność przyjęcia zgłoszenia.

Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, może pomagać inna osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu ma prawo do uzyskiwania informacji o:

- terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

- właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

- lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy        niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze  gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

- komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

- warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie (tel. 71 777-77-77) lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

 

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych i wnioski do pobrania.


Film prezentujący kalendarz wybranych czynności wyborczych przeznaczony w szczególności dla osób niesłyszących – tłumaczenie na polski język migowy - ZOBACZ FILM 

Głosowanie korespondencyjne - ZOBACZ WIĘCEJ

Głosowanie przez pełnomocnika - ZOBACZ WIĘCEJ

Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - ZOBACZ WIĘCEJ

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a  - ZOBACZ WIĘCEJ

Obwodowe komisje wyborcze do celów głosowania korespondencyjnego - ZOBACZ WIĘCEJZgłoś uwagę