wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

7°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Zdrowie
 4. Żłobki
 5. Wiosenno-letni etap rekrutacji do żłobków. System zamknięty
Wiosenno-letni etap rekrutacji do żłobków. System zamknięty

We wtorek, 9 czerwca, po raz drugi wstrzymamy możliwość składania i edytowania wniosków w systemie rekrutacyjnym i rozpocznie się faktyczna rekrutacja na miejsca dostępne od września.

Reklama

Obecnie jesteśmy w czasie dużego wiosenno-letniego naboru na miejsca wolne od 1 września 2020 roku.

W czasie tego naboru trzykrotnie wstrzymujemy przyjmowanie wniosków, by przeprowadzić prace w systemie rekrutacyjnym.

Pierwsza przerwa 

Pierwsza przerwa miała miejsca w dniach 8 – 27 maja i była przeznaczona na aktualizację danych – wprowadzanie do systemu informacji o wolnych miejscach i przypisywaniu oczekujących dzieci do poszczególnych grup wiekowych. Od 27 maja rodzice widzą stan miejsc wolnych na 1 września, oraz swoją pozycje na liście oczekujących.

Druga przerwa 

9 czerwca wstrzymamy możliwość logowania się do systemu po raz drugi. W tym czasie system będzie przydzielał miejsca oczekującym w taki sposób, by jak największa liczba dzieci została zakwalifikowana. 

Wyniki kwalifikacji będą znane 1 lipca, do 9 lipca rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów a do 17 lipca czas na podpisanie umowy.

Trzecia przerwa

Ostatnia przerwa w działaniu systemu w pierwszej połowie lipca przywróci system do trybu rekrutacji ciągłej.

Rekrutacja ciągła

We Wrocławiu rekrutacja do żłobków prowadzona jest w sposób ciągły. Wnioski o przyjęcie można składać przez cały rok. Również przez cały rok przydzielane są dzieciom miejsca. 

Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni, podczas którego jednocześnie przydzielana jest duża liczba miejsc wolnych od września, uwalnianych przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach. Aby przeprowadzić ten nabór system rekrutacyjny musi zostać zaktualizowany o informacje o wolnych od września miejscach, nowych żłobkach i grupach.

W tym roku miasto będzie dysponować ok. 5900 wolnymi miejscami. Nowością jest uruchomienie nowego Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej. Placówka będzie objęta projektem „Mamo, tato wróć do pracy”. Z kolei Żłobek nr 6 przy Krowiej czeka remont, więc nie będzie do niego naboru.

Harmonogram naboru wiosenno-letniego przewiduje następujące etapy:

1. Od 8 maja do 27 maja, z powodu aktualizacji danych, wstrzymana zostanie czasowo możliwość składania nowych wniosków.

W tym czasie do systemu wprowadzona zostanie informacja o wolnych od września miejscach, miasto zaś sprawdzi, które z oczekujących na przyjęcie dzieci zmienią grupę docelową na starszą (dorosły już do starszej grupy).

Po tych zmianach możliwe jest przesunięcie się na liście w górę lub w dół.

2. Od 27 maja rodzice będą mogli ponownie składać wnioski o przyjęcie, a także modyfikować swoje wcześniejsze wybory w oparciu o nowe dane. Informacje o zaktualizowanej ofercie będą dostępne w systemie rekrutacyjnym i na stronach miejskich.

Liczba wolnych miejsc w żłobkach jest dostępna tutaj.

3. Od 9 czerwca do 1 lipca po raz drugi wstrzymana będzie możliwość składania i edytowania wniosków. W tym czasie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września (w oparciu o punkty posiadane 9 czerwca).

Od 9 czerwca punkty za oczekiwanie będą naliczane, ale nie będą widoczne w systemie.

4. 1 lipca ogłoszone zostaną wstępne wyniki rekrutacji na miejsca wolne od 1 września (informacje będą dostępne w systemie) oraz podane progi punktowe.

5. Od 2 do 9 lipca rodzice, których dzieci zakwalifikują się do żłobków, będą mieli czas na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, a do 17 lipca będzie czas na podpisanie umowy ze żłobkiem.

6. Od 9 do 15 lipca po raz ostatni wstrzymane zostanie działanie systemu w celu przywrócenia go do trybu rekrutacji ciągłej (ze stanem miejsc od 1 września).

7. 16 lipca przywrócony zostanie system do trybu rekrutacji ciągłej oraz zaktualizowane zostaną punkty za oczekiwanie, które nie były widoczne od 9 czerwca.

Rekrutacja obejmuje żłobki miejskie i prywatne z dofinansowaniem miejskim. Rekrutować do żłobków mogą się dzieci urodzone między 1 stycznia 2018 a 13 kwietnia 2020.

Odroczenie szczepień

Od 1 stycznia do miejskich żłobków przyjmowane są dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, a dokumentem potwierdzającym jest książeczka zdrowia. Jednak w związku ze stanem epidemii Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor rekomendują odroczenie szczepień w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci.

Dlatego po zakwalifikowaniu dziecka do żłobka, w przypadku braku szczepienia związanego z okresem odroczenia, rodzice mają obwiązek dołączyć oświadczenie o braku możliwości zaszczepienia dziecka i deklarację o uzupełnieniu szczepień w najbliższym możliwym terminie.

Druk oświadczenie do pobrania.

Dotyczy to także wniosków składanych przed 31 grudnia, w których nie ma informacji o szczepieniach. Kierownik/dyrektor żłobka będzie monitorował uzupełnianie szczepień.

Prosimy też rodziców, którzy złożyli wnioski w rekrutacji, by pamiętali o potwierdzaniu co pół roku chęci rekrutacji (lecz nie wcześniej niż 30 dni przed datą wygaśnięcia wniosku). Przed upływem tego czasu rodzice otrzymują przypomnienie mailem.

Kryteria punktowe rekrutacji nie zmieniły się

 • Wielodzietność, niepełnosprawność – 750 punktów
 • Praca lub nauka obojga rodziców – 370 punktów
 • Pracujący jeden rodzic lub opiekun – 150 punktów
 • Więcej niż jedno dziecko w placówce – 100 punktów

Oczekiwanie

 • dziecko zapisane na listę szybciej, niż przed ukończeniem 20 tygodnia życia: 0 punktów
 • o punkty naliczane codziennie, gdy dziecko jest w odpowiednim wieku (po 20 tygodniu życia), ale nie minęła jeszcze data, od której rodzice chcą umieścić
 • dziecko w żłobku: 1/7 punktu dziennie
  o punkty naliczane codziennie, gdy minęła wskazana przez rodziców data przyjęcia do żłobka, a dziecko nadal oczekuje na miejsce: 1 punkt dziennie.

Ile miejsc w żłobkach 

W przedszkolach jest obecnie o 1100 miejsc więcej do dyspozycji dzieci i ich rodziców, a wrocławskie przedszkola mogą przyjąć ok. 5900 dzieci (33 proc. z dostępnych ponad 18 tys. miejsc).

W miejskich żłobkach do dyspozycji dzieci będzie 1405 miejsc z niemal 2200. Każdego dnia pod opiekę miejskich żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych rodzice powierzają ok. 4,5 tysiąca dzieci. W sumie do tych placówek zapisanych jest ok. 35 tysięcy dzieci.

Liczba miejsc udostępnionych do rekrutacji zależy od kilku zmiennych - m.in. od liczby uwolnionych miejsc (co roku różna liczba dzieci idzie do przedszkola lub rezygnuje z miejsc w placówkach) i od liczby miejsc dofinansowanych. Miasto co roku ogłasza konkurs dla żłobków prywatnych i udziela dofinansowania tym, które oferują dzieciom i rodzicom najlepsze warunki, premiowane sa m.in. niskie opłaty czy plac zabaw na terenie placówki. Miesięczne dofinansowanie na dziecko w żłobku prywatnym wynosi niemal 700 zł.

Wskaźnik objęcia opieką wynosi we Wrocławiu 37% (dane na koniec 2018 r.).

Rekrutacja ciągła

Od września 2018 roku rekrutacja do wrocławskich żłobków prowadzona jest w sposób ciągły, przez stronę internetową rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl

Podczas rekrutacji rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy placówki, nie zmieniają się też kryteria.

Jak wypełnić elektroniczny wniosek – instrukcja – plik pdf

Rekrutacja ciągła przez internet, podczas której wnioski można składać przez cały rok, wystartowała od początku września 2018 r. Rodzice lub opiekunowie, oprócz wskazania preferencyjnych żłobków, mogą również podać datę, od której dziecko ma zostać objęte opieką w placówce. Dzieci są przyjmowane do nich w miarę dostępności miejsc.

Obostrzenia związanie ze stanem epidemii

W żłobkach będą zachowane specjalne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo na najlepszym poziomie dla dzieci i ich opiekunów. 

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej). W jednej sali mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. Zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej dzieciom i opiekunom z trzeciej grupy kontakt z pozostałymi grupami.
 • Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. (Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.)
 • W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich,- optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl