wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 09:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Dla osób z niepełnosprawnościami
  4. Identyfikator „0”
Identyfikatory „O” wydawane są nieodpłatnie. Pexels
Identyfikatory „O” wydawane są nieodpłatnie.

Sprawdź, komu dokładnie i na jakich zasadach przysługuje tzw. Identyfikator „0”.

Reklama

Za parkingi odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiuul. Długa 49, 53 - 633 WrocławBiuro Obsługi Interesantatel. +48 71 376 07 34 lub 376 07 92Identyfikatory „0” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 - budynek Cponiedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-14.00,  środy w godzinach 10.00-17.00.

W strefach A, B i C wprowadzona została zerowa stawka opłaty parkingowej dla:

1) osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy we Wrocławiu, których niepełnosprawność została potwierdzona:a) orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności, lubb) orzeczeniem równoważnym wydanym przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanym przed datą 23 sierpnia 2003 r., lubc) orzeczeniem równoważnym wydanym na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lubd) legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.”

2) przedstawicieli ustawowych lub małżonków osób, o których mowa w pkt 1, kierujących pojazdem samochodowym tych osób, oznaczonym identyfikatorem „0” i przewożących tę osobę lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust. 2 Uchwały RM nr XLIX/1437/10 ze zmianami, oznaczonym identyfikatorem „0” i przewożących tą osobę;

3) innych osób, niż wskazanych w pkt 2, kierujących pojazdem samochodowym osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „0” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierujących pojazdem samochodowym posiadanym na podstawie jednego z tytułów wymienionych w § 4 ust.2 uchwały RM XLIX/1437/10 ze zmianami, wskazanym przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, oznaczonym identyfikatorem „0” i przewożących osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

Zasady wydawania identyfikatorów „0”

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” jest przedłożenie przez osobę niepełnosprawną łącznie następujących dokumentów:1) dowodu osobistego lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy we Wrocławiu, wydanego przez właściwy organ;2) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania.3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej, z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu;4) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu,

W przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezentuje pełnomocnik, osoba składająca wniosek, przedkłada wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania osoby niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej, wydanego przez właściwy organ;2) dowodu osobistego lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie osoby niepełnosprawnej na pobyt stały lub pobyt czasowy we Wrocławiu, wydanego przez właściwy organ,3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczeniarównoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydane przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,4) aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeństwa, jeżeli osoba niepełnosprawna jest małżonkiem lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba pozostająca pod opieką została ubezwłasnowolniona;5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;7) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanieidentyfikatora „0” na pojazd samochodowy przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfikatora „0” dla osób innych, niż wskazanych powyżej jest przedłożenie łącznie następujących dokumentów:

1) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydany przez właściwy organ;2) dowodu osobistego lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie osoby niepełnosprawnej na pobyt stały lub pobyt czasowy we Wrocławiu, wydanego przez właściwy organ;3) orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności albo orzeczeniarównoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania,4) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;5) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego osoby składającej wniosek z wpisem poświadczającym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku o wydanie identyfikatora „0” na pojazd samochodowy osoby składającej wniosek;6) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup samochodu;7) oświadczenia osoby niepełnosprawnej wskazującego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby, której pojazd będzie oznaczony identyfikatorem „0” podczas jej przewożenia.

Inne przydatne informacje o identyfikatorze „0”

  • Uprawnionemu użytkownikowi drogi objętemu zerową stawką opłaty może być wydany tylko jeden identyfikator „0”.
  • Identyfikator „0” traci ważność z chwilą zmiany danych na podstawie, których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.
  • W przypadku wymiany identyfikatora „0” na skutek zmiany danych, na podstawie których identyfikator „0” został wydany, uprawniony użytkownik drogi ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator „0”.
  • W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży identyfikatora „0” można nabyć nowy identyfikator „0” wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności identyfikatora „0”. Do wniosku o wydanie nowego identyfikatora „0” uprawniony użytkownik drogi przedkłada wraz z dowodem osobistym, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży uprzednio wydanego identyfikatora „0”.
  • Identyfikatory „0” wydawane są nieodpłatnie, w pokoju nr 301 - budynek C, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-14.00,  środy w godzinach 10.00-17.00.
Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl