Aleja Północna bliżej. Jest przetarg na projekt inwestycji

Będzie projekt na budowę Alei Północnej – czyli trasy łączącej ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg.

 • Północna obwodnica Wrocławia kończy się przy ul. Poświęckiej /fot. BP

  Północna obwodnica Wrocławia kończy się przy ul. Poświęckiej /fot. BP

 • Wiadukt nad ul. Żmigrodzką, gdzie poprowadzona jest północna obwodnica /fot. BP

  Wiadukt nad ul. Żmigrodzką, gdzie poprowadzona jest północna obwodnica /fot. BP

 • Tędy zostanie poprowadzona Aleja Północna /fot. BP

  Tędy zostanie poprowadzona Aleja Północna /fot. BP

 • Wjazd na ul. Kątową, gdzie znajdują się ogródki działkowe /fot. BP

 • Wjazd na ul. Nowaka-Jeziorańskiego i Poświęcką z ul. Żmigrodzkiej /fot. BP

  Wjazd na ul. Nowaka-Jeziorańskiego i Poświęcką z ul. Żmigrodzkiej /fot. BP


Aleja Północna to brakujący odcinek obwodnicy śródmiejskiej, która połączy Polanowice, Poświętne i Sołtysowice z Psim Polem. Trasa ma liczyć 5,5 km i jednocześnie odciążyć od ruchu samochodowego wspomniane osiedla. Magistrat zapewnia, że obwodnica zmniejszy także natężenie ruchu na Karłowicach.

Inwestycja planowana od lat

Korytarz pod Aleję Północną „na papierze” istnieje od kilkunastu lat w dokumentach strategicznych i planistycznych gminy Wrocław. Aktualny przebieg drogi został ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (zarówno w obecnej, jak i poprzednich edycjach). Został on uszczegółowiony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej: Przejście dla pieszych przy Galerii Dominikańskiej pozostanie na stałe

Zakłada się, że na trasie alei powstanie sześć skrzyżowań - z ul. Poświęcką, ul. Kamieńskiego, ul. Redycką, ul. Sołtysowicką i nową ulicą, jaka powstanie od ul. Poprzecznej do ul. Krzywoustego. Pojawią się ścieżki rowerowe, chodniki i wiadukt nad torami kolejowymi linii 143 i nowe skrzyżowanie z ul. Krzywoustego w rejonie mostu na Widawie.

Droga będzie jednopasmowa i poprowadzi ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która obecnie kończy się przy skrzyżowaniu z ul. Poświęcką obok marketu Dino. Droga zostanie przedłużona do skrzyżowania ul. Pleszewskiej z Falzmanna, a następnie do zbiegu ulic Kamieńskiego i Kątowej, gdzie znajdują się ogródki działkowe, a obok nowe osiedle mieszkaniowe. Aleja następnie przetnie ul. Redycką przy wałach przeciwpowodziowych na Widawie.

Tak będzie przebiegać trasa Alei Północnej

W ten sposób miasto chce chronić przyrodę oraz zieleń, w szczególności drzewa. Przebieg Alei Północnej w rejonie Widawy jest maksymalnie odsunięty od obszarów zabudowy – dlatego też na długim odcinku jest prowadzony wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Takie poprowadzenie alei ogranicza także ingerencję w Las Sołtysowicki.

– Warto zaznaczyć, że korytarz ulicy uwzględnia istniejące warunki naturalne. Z jednej strony jest ograniczony terenem Lasu Sołtysowickiego, a z drugiej doliną Widawy i wałami przeciwpowodziowymi. Dlatego przejście w tym rejonie zaprojektowano na terenie istniejących ogrodów działkowych, ograniczając w ten sposób konieczność ingerencji w tereny najbardziej zadrzewione – twierdzą urzędnicy.

Nie ma innej drogi

Miasto podkreśla, że poprowadzenie Alei Północnej przez tereny wojskowe nie jest możliwe z racji istniejącej funkcji obronnych i planów wojska dotyczących tych terenów. Wojsko od lat uczestniczy w procesach planistycznych miasta i zgłasza ewentualne zmiany swoich potrzeb. Na ten moment nie zgłoszono chęci zmiany przeznaczenia terenów.  

Istniejąca obwodnica kolejowa pełni funkcję obronną, a jej ewentualne wykorzystanie na potrzeby ruchu aglomeracyjnego jest przedmiotem analiz zespołu projektowego pracującego na zlecenie PKP PLK przy Studium Wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Czytaj więcej: Most Zwierzyniecki przejdzie renowację

Aleja Północna w założeniach nie ma być trasą tranzytową dla całego miasta, bowiem już taką funkcję pełni AOW. Nowa trasa będzie wyłącznie łącznikiem dla północnych osiedli Wrocławia.

Ulica Nowaka-Jeziorańskiego zostanie przedłużona /fot. BP

Projektowana będzie jedna jezdnia, gdyż zdaniem urzędników, taka przepustowość odpowiada potrzebom mieszkańców tej części miasta. Mają to potwierdzać kompleksowe analizy – w tym modelowania prognostyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Visum i modele ruchu dla Wrocławia i otoczenia.


– Trzeba pamiętać, że o przepustowości ulicy nie decyduje liczba pasów na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, a same skrzyżowania. Z prognoz ruchu wynikają takie obciążenia, które jest w stanie przenieść jednojezdniowa ulica ze skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki wariant – tłumaczy Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

Na początek Sołtysowice

Prace budowlane mają w pierwszej kolejności rozpocząć się od połączenia ul. Krzywoustego nowym łącznikiem z ul. Poprzeczną, gdzie powstanie wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Alej Północnej. Przy torach znajdujących się obok CH Korona często powstają olbrzymie korki. Samochody potrafią stać w ciągu ul. Sołtysowickiej aż do skrzyżowania z ul. Redycką. 

Jak dokładnie będzie przebiegać nowa droga? O tym przekonamy się za ok. 2 lata. Wykonawca projektu będzie mieć od 18 do 24 miesięcy na prace. 

– Chcemy być gotowi z projektem, kiedy już będą środki na sfinansowanie tego zadania. O dokończeniu tej trasy mówi się od lat. Czas postawić pierwszy krok w kierunku jej powstania – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Proces sporządzania dokumentacji projektowej będzie podlegał konsultacjom z mieszkańcami. Dokończenie trasy znalazło się w programie Dolnośląski Ład. Wrocławska trasa została wskazana przez rząd jako jedna z inwestycji, która otrzyma finansowanie z pieniędzy unijnych (przeznaczonych na odbudowę po pandemii). Stąd miasto rusza z przetargiem na projekt, aby wszystko było gotowe w momencie otrzymania deklarowanych przez rząd funduszy.Zgłoś uwagę