wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 30°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr hab. inż. Szymon Szewrański - S.M. ,,Biskupin": Zintegrowany system wspomagania zarządzania środowiskiem i zasobami przestrzennymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Biskupin”

Kamil Eckhardt,

Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje nieprzerwanie od 1959 roku. Jej głównym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i bytowych członków spółdzielni i ich rodzin.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr hab. inż. Szymon Szewrański

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Spółdzielnia Mieszkaniowa BISKUPIN

Przedmiotem działalności jest budowa budynków w celu ustanowienia odrębnej własności lub spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia zajmuje się budową budynków z lokalami na wynajem lub sprzedaż. Zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej członków jak również nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia. Spółdzielnia działa na terenie Wrocławia. W 2001 roku w plebiscycie „Słowa Polskiego” została uznana za najlepszą spółdzielnię mieszkaniową w rejonie wrocławskim.

W 2004 roku uzyskała tytuł - „Solidna firma 2004”, a w 2012 otrzymała „Złoty Certyfikat Wiarygodności i Rzetelności” Wrocławskiej Izby Gospodarczej. Obecnie S.M.”Biskupin” gospodaruje na terenie o obszarze 26,6 hektarów, posiada 58 nieruchomości z 3415 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 173 825,39m2. Posiada ponadto 62 lokali użytkowych o powierzchni 6 044,89m2 będących jej własnością.

Celem projektu

jest opracowanie narzędzia decyzyjnego wspomagającego zarządzanie zasobami środowiskowymi S.M. Biskupin. Dla organizacji zostanie zaprojektowany unikalny system zarządzania środowiskiem bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Na model decyzyjny składały się będą elementy systemu informacji przestrzennej (GIS) zintegrowane z systemem analityki biznesowej (BI). Wdrożenie będzie bazowało na darmowym oprogramowaniu.

W ramach projektu wykonany zostanie przegląd środowiskowy organizacji, określone oddziaływania i presje na środowisko (aspekty środowiskowe), opracowane zostaną ekomapy zagrożeń i ryzyka środowiskowego, informacje przestrzenne zintegrowane zostaną z bazami danych zużycia wody, energii, powstawania odpadów, utrzymania zieleni. Dla systemu zostaną opracowane macierze wskaźników ekoefektywności. Innowacyjne narzędzie stanowić będzie praktyczną implementację założeń koncepcji smart city, location intelligence oraz podejmowania decyzji w oparciu o dane. Projektowany system umożliwi agregowanie, filtrowanie, wizualną ocenę oraz eksplorację dużych ilości danych środowiskowo-przestrzennych.

Użytkowanie systemu pozwoli w przyszłości ograniczyć zużycie wody, energii, przyczyni się do sprawniejszej adaptacji do zmian klimatu na poziomie lokalnym oraz pozwoli lepiej zarządzać zielenią miejską. Dzięki rozwiązaniom analitycznym możliwie będzie szybsze wykrywanie nieprawidłowości i marnotrawstwa zasobów oraz unikanie strat środowiskowych.

Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla wzbogacenia oferty dydaktycznej skierowanej do studentów kierunków gospodarka przestrzenna I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. W procesie kształcenia zawarte są treści dotyczące zarządzania nieruchomościami, zarządzania środowiskiem, zintegrowanego zarządzania przestrzenią, gospodarowania wodą.

W szczególności na studiach magisterskich prowadzone są zajęcia z zakresu analiz przestrzennych, systemów wsparcia decyzyjnego, planowania partycypacyjnego. Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji projektu, rozwiązanie realnych problemów środowiskowych, analiza oryginalnych danych źródłowych i studia przypadków pozwolą zmodyfikować i uaktualnić treści nauczania tak, aby odpowiadały one rzeczywistym wzywaniom praktyki i umożliwiły przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Szymon Szewrański: Do nawiązania współpracy ze S.M. Biskupin skłoniło mnie jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze dostrzegłem możliwość zaangażowania się w rozwiązanie rzeczywistych problemów środowiskowych z którymi codziennie boryka się miasto. Zaangażowanie to daje szansę zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy na temat realnych procesów zachodzących w moim najbliższym otoczeniu. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe pomogą mi lepiej kształcić studentów i w przyszłości dostosowywać treści nauczania do rzeczywistych potrzeb gospodarki.

W pracy akademickiej zajmuję się głównie tematem wykorzystania systemów informacji przestrzennej i narzędzi wsparcia decyzyjnego w zarządzaniu środowiskiem i gospodarowaniu przestrzenią. Projekt realizowany w ramach programu MOZART daje mi szansę na zweryfikowanie efektów pracy badawczej pod kątem ich przydatności praktycznej i wdrożeniowej. Wszystkie wymienione czynniki: skuteczne oddziaływanie na realne procesy, udoskonalanie warsztatu badawczego, zdobycie doświadczeń praktycznych i poprawa treści kształcenia stanowiły główne przesłanki do nawiązania współpracy ze S.M. Biskupin.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl