22 czerwca obraduje Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia

22 czerwca w Sali Sesyjnej wrocławskiego ratusza w samo południe zacznie się X sesja Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Ze względu na ograniczenia sanitarne odbędzie się ona tylko z udziałem młodzieżowych radnych. Jednym z punktów obrad ma być raport na temat wykluczenia komunikacyjnego uczniów wrocławskich szkół. 

  • młodzieżowa rada miasta wrocławia

    fot. fb


Na X sesję MRMW zaplanowano ponadto m.in. ogłoszenie wyników konkursów – na najlepszy wrocławski samorząd uczniowski oraz Zielone Szkoły.

Czym jest wykluczenie komunikacyjne? 

Najważniejszy punkt dnia obrad dotyczy jednak raportu, sporządzonego przez działającą przy MRMW Komisję ds. Wykluczenia Komunikacyjnego. Tezy i wnioski z niego płynące młodzieżowi radni formułują w skrócie następująco:

Termin „wykluczenie komunikacyjne” nie posiada oficjalnej, polskiej definicji i jest zazwyczaj rozumiany jako częściowe lub całkowite pozbawienie możliwości korzystania z transportu publicznego. Do tej pory, w Polsce nie badano, w jakim stopniu zjawisko to dotyka młodzieży. W 2020 r. podjęto działania, mające na celu określenie, czy i w jaki sposób wykluczenie komunikacyjne dotyka uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Zwrot ankiet wyniósł 1932, co stanowi ok. 6% wszystkich uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych (w tym 10% wszystkich uczniów dojeżdżających). Ponad połowa ankietowanych pochodziła spoza Wrocławia. Pozwoliło to na uzyskanie pełnego obrazu kondycji transportu publicznego z perspektywy młodzieży szkół średnich – grupy szczególnie uzależnionej od komunikacji.

W dokumencie [raporcie – red.] przedstawiono oraz wnikliwie przeanalizowano wyniki ankiet. Istotnym jej elementem są wizualizacje wyników w formie map. Opracowanie obejmuje m.in. szczegółową ocenę transportu publicznego, identyfikację obszarów, z których dojazd jest szczególnie utrudniony, często pomimo korzystnego położenia geograficznego względem Wrocławia.

Badania wyraźnie wskazują potrzebę podjęcia działań, zmierzających do poprawy dostępności transportu publicznego młodzieży uczęszczającej do wrocławskich szkół. Tym bardziej że wyniki ankiety wskazały zainteresowanie korzystaniem z tej formy transportu, w przypadku poprawy oferty komunikacyjnej.

O Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia

Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia kontynuuje tradycje Parlamentu Młodzieży, powołanego w 1994 r.. To reprezentanci wrocławskich 14-19-latków. Kadencja w MRM trwa rok. Obecnie trwa IV kadencja MRMW, której przewodniczącym jest Iwo Sara z LO nr IV im. Stefana Żeromskiego, a zasiada w niej 40 radnych – każdy z nich reprezentuje swoją szkołę gimnazjalną lub średnią.

Celem MRMW jest kreowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, koordynowanie ich działalności samorządowej, pośredniczenie w kontaktach z władzami Wrocławia oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi. Na co dzień młodzi działacze organizują koncerty charytatywne, konferencje, współpracują ze szkolnymi samorządowcami z innych miast, wspomagają organizacyjnie młodzieżowe wydarzenia.

Więcej o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia na stronie internetowej i na Facebooku.Zgłoś uwagę