Uprawnienia do ulg

Z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską mogą korzystać m.in. dzieci do lat 4 i osoby powyżej 70 roku życia.


Z przejazdów ulgowych mogą korzystać dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym, studenci, doktoranci a także emeryci i renciści.

Aby móc skorzystać z darmowych lub ulgowych przeazdów komunikacją miejską należy mieć przy sobie dokument potwierdzający prawo do korzystania z ulgi.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach linii są uprawnieni:

 • posłowie i senatorowie - legitymacja posła lub senatora
 • inwalidzi wojenni i wojskowi - książeczka inwalidy wojennego (wojskowego)
 • dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczące się w szkołach i placówkach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia (posługujące się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-II/182/2 albo MEN I/51/2)
  - legitymacja szkolna (studencka) wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
 • dzieci do lat 4 - dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka np. akt urodzenia
 • osoby, które ukończyły 70 lat - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdolne do  pracy i samodzielnej egzystencji, dzieci w wieku do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz ich opiekunowie
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
 • osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewodnicy - legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, lub orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O
 • członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem "P", członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej oraz Pionierzy Wrocławia - legitymacja członkostwa
 • dzieci i młodzież z Rodzin Wielodzietnych oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu "Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej" w soboty, niedziele i święta
  - karta Rodzina Plus wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość
 • W dniu wyznaczonym jako Dzień bez samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu każdemu przysługuje uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich typach linii komunikacyjnych
 • umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze żandarmerii wojskowej  do  stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie
  - ważna legitymacja służbowa
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu - ważna legitymacja służbowa
 • żołnierze w służbie zasadniczej (z wyłączeniem-nadterminowej) - książeczka wojskowa z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:

  a)          mężczyźni-18 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość innych jej składników,

  b)          kobiety-15 litrów krwi lub odpowiadającą  tej objętości ilość innych jej składników,

  - legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia) wraz z ważnym dokumentem tożsamości 
 • byli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i byli pracownicy Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem 1 maja 2012 roku - bilet wolnej jazdy wydany przed dniem 1 maja 2012 roku.Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach normalnych uprawnieni są:

 • Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na liniach normalnych w granicach Wrocławia, raz w roku w ciągu 90 kolejnych dni, jeżeli przejazd  związany jest z odbywanym szkoleniem, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie  Pracy, bez prawa  do zasiłku, aktywnie poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z niżej wymienionych grup:

  a)  bezrobotnym kierowanym do pracodawców zgodnie z napływem ofert pracy

  b) bezrobotnym długotrwale - powyżej 24 miesięcy, będącymi beneficjentami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

  c)  kierowanym na szkolenia - w pierwszym miesiącu trwania szkolenia

  d)  kierowanym na zajęcia aktywizujące w klubach pracy

        e) karta przejazdowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii są uprawnieni:

 • studenci szkół wyższych wpisanych do rejestru Ministra Edukacji Narodowej, a także studenci uczelni zagranicznych oraz uczestnicy dziennych studiów doktoranckich
  - ważna legitymacja studencka, albo międzynarodowa legitymacja ISIC, Euro 26, bądź zagraniczna legitymacja studencka, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego
 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz policealnych, a także uczniowie ponadpodstawowych szkół zagranicznych-nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
  - ważna legitymacja szkolna, dla uczniów szkół zagranicznych międzynarodowa legitymacja Euro 26, ISIC, bądź zagraniczna legitymacja uczniowska, ale przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego
 • dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w  szkole podstawowej - dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka
 • emeryci i renciści - legitymacja emeryta/rencisty wydana przez odpowiedni organ
 • kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w przepisach powszechnie obowiązujących - legitymacja kombatanta, osoby represjonowanej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę