wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 04:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Użytki ekologiczne
Reklama

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska, rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Na terenie Wrocławia ustanowiono 3 użytki ekologiczne, są to:

Użytek ekologiczny starorzecze "Łacha Farna"

Położony na skraju lasu na terenie Janówka. Jest to starorzecze Odry o silnie zróżnicowanej linii brzegowej porośniętej miejscami szuwarem z kępami kosaćca żółtego. Spośród płazów w miejscu tym występują: żaba jeziorkowa, wodna, moczarowa oraz ropucha szara i traszka zwyczajna. Występują tu także liczne gatunki ptaków (m.in. trzciniak i turkawka). Na brzegach - wierzba, w runie lasu - konwalia majowa, sromotnik bezwstydny; wokół brzegów fragmenty szuwaru - pałka wąskolistna, pałka szerokolistna, turzyca, kosaciec żółty, trzcina pospolita; lustro wody pokryte - rzęsa drobna, płazy: żaba wodna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, ropucha szara, traszka wyczajna,· gady: zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka,· ptaki: liczna gatunki (m. in. trzciniak , turkawka)· ssaki: rzęsorek rzeczek, ryjówka malutka i ryjówka aksamitna, zębielek karliczek, nietoperze (m.in. borowiec wielki, karlik większy, gacek brunatny,mopek).

Użytek ekologiczny – obszar na terenie Nowej Karczmy

Chroni dwa zbiorniki wodne, będące starorzeczem i dawną żwirownią, oraz przylegający do nich teren. Powołany został do istnienia w 2004 roku jako ważne miejsce rozrodu płazów, z których spotkać tu można kumaki nizinne, rzekotki oraz żaby zielone jak i ropuchę szarą. W pasie trzcin gniazdują trzciniaki, a na środku zbiornika łabędź niemy. Na waloryzowanym terenie stwierdzono obecność 64 gatunków ptaków w tym 12 gatunków związanych ze środowiskiem wilgotnym oraz 35 typowo leśnych. Trzy gatunki są na liście ptaków potencjalnie zagrożonych na Śląsku, tzn. o ograniczonym występowaniu lub silnym spadku liczebności (turkawka, dzięcioł średni i gąsiorek).  Szczególnie cenny dla ptaków jest las liściasty. Rośnie tam wiele starszych dziuplastych drzew. Różnorodny podszyt oraz ciek wodny. Istotnym elementem ochrony jest pozostawianie starych dziuplastych drzew, wiatrowałów jak i ochrona podszytu. Z ssaków występują tu ryjówka aksamitna czy jeż europejski natomiast ze gromady gadów stwierdza się zaskrońca zwyczajnego i jaszczurkę zwinkę. Wg wykonanej inwentaryzacji w 2002-2003r. stwierdzono występowanie roślin chronionych tj. salwinii pływającej, konwalii majowej, goździka kropkowanego i grążela żółtego. Użytek jako miejsce odpoczynku i łowisko jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Prowadzi to niestety do wydeptywania roślinności, zwłaszcza tej porastającej brzegi.

Użytek ekologiczny dwa zbiorniki wodne wraz z otaczającym obszarem leśnym położnym na terenie Janówka

Użytek ten został powołany dla ochrony dobrze zachowanych zbiorowisk roślin i zwierząt wodnych. Zbiornik nr 1 – śródleśny zbiornik o charakterze starorzecza; brzegi zróżnicowane - przy N brzegu wykształcony szuwar – trzcina pospolita, pałka szerokolistna, turzyca. Wokół brzegu na lustrze wody występuje ciekawy zespół osoki aloesowatej i żabiścieku pływającego; miejsce rozrodu płazów (liczna ropucha szara, żaba trawna, żaba wodna); w lesie otaczającym zbiornik – konwalia majowa, sromotnik bezwstydny;· Zbiornik nr 2 – niewielki wypłycony śródleśny zbiornik wodny; lustro wody w całości pokryte rzadkim w kraju  zbiorowiskiem salwinii pływającej; miejsce rozrodu płazów (ropuchy szarej, żaby trawnej, żaby wodnej).

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl