wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 00:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Tylko do 31 stycznia trwa nabór wniosków do programu usuwania azbestu w 2023 r.
Na zdjęciu usuwanie szkodliwego azbestu przez pracownika w kombinezonie ochronnym fot. archiwum wroclaw.pl
Na zdjęciu usuwanie szkodliwego azbestu przez pracownika w kombinezonie ochronnym

To już ostatnia szansa! Od 2012 roku miasto prowadzi program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten rakotwórczy minerał. Działania są kontynuowane również w 2023. By wziąć udział w programie i otrzymać 100% dofinansowania, do 31 stycznia mieszkańcy powinni złożyć deklarację wraz z wymaganymi załącznikami. Jak to zrobić? Sprawdźcie!

Reklama

Od początku trwania programu usunięto we Wrocławiu blisko 1260 ton wyrobów azbestowych z 573 wrocławskich nieruchomości.

W ramach programu, miasto udziela do 100% dofinansowania na demontaż wyrobów, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku. Prace te wykonują wybrani przez miasto wykonawcy. Tylko w tym roku udało się usunąć z miejskiej przestrzeni ponad 67 ton wyrobów azbestowych z 37 obiektów. Był to zarówno azbest znajdujący się na obiektach, głównie na dachach, jak i odpady zgromadzone na posesjach.
Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Do usunięcia jest jeszcze 2 tys. ton wyrobów azbestowych

Jak wynika z przeprowadzonej w zeszłym roku inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, do usunięcia jest jeszcze ok. 2 tys. ton wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania w 2022 roku to ponad 94 tys. zł, z czego blisko 19 tys. zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt programu za lata 2012-2022 wynosi to 1,25 mln zł, w tym 780 tys. zł to koszty poniesione przez WFOŚiGW i NFOŚiGW, a ponad 400 tys. zł przez miasto.

Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia. Badania wskazują, że mają one szkodliwe działanie na zdrowie człowieka i związek z zachorowaniami na choroby płuc. Azbest ma zniknąć w Polsce do 2032 roku. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości.

Nie trzeba jednak płacić z własnej kieszeni – wystarczy złożyć wniosek w programie usuwania azbestu.

Usuwanie azbestu – jak złożyć wniosek?

Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres:

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławiaul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław, sekretariat, I piętro, pokój 127BOK 5, sala na parterze w godz. poniedziałek - piątek 7.45 - 15.45

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby azbestowe lub posiadające odpady azbestowe na terenie Wrocławia.

Uwagi:

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.

Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Dopuszcza się bezterminowe wykorzystywanie odpowiednio zabezpieczonych dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz pozostawienie w ziemi wyłączonych z użytkowania instalacji zawierających rury azbestowo-cementowe.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej (w przypadku występowania przez pełnomocnika).

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia Deklaracji.

Opłatę można wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto Urzędu Miasta Wrocławia nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.

Program jest realizowany w cyklach rocznych. Jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Termin składania dokumentów na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany w BIP w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty z zakresu środowiska”.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia, zmienione Zarządzeniem Nr 8607/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 września 2013r., Zarządzeniem Nr 9855/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr 12413/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 listopada 2014 r.;
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu lata 2009–2032”;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

I. Osoby fizyczne przedkładają:

 • Deklarację przystąpienia do Programu
 • Pisemną zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest.
 • Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac.
 • Osoby fizyczne prowadzące w zgłaszanym obiekcie działalność gospodarczą - oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których nie opłaca Miasto, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją (Miasto opłaca 85% kosztów, jednak nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętych wyrobów azbestowych).
 • Informację o wyrobach zawierających azbest.

II. Pozostałe podmioty przedkładają:

 • Deklarację przystąpienia do Programu
 • Pisemną zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedmiotowych prac
 • Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej
 • Podmioty inne niż: gminne i powiatowe jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości lokali mieszkalnych oraz organizacje społeczne - oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których nie opłaca Miasto, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją (Miasto opłaca 85% kosztów, jednak nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętych wyrobów azbestowych)
 • Potwierdzenie przedłożenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest

III. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają, oprócz wymienionych w pkt I lub II, dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis)

IV. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają, oprócz wymienionych w pkt I lub II, dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

Ważne, by dokumenty były sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Wnioskodawca ma również obowiązek we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.

Dokumenty do pobrania

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl