wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 04:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Segregacja śmieci w szkołach

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że rozpoczyna realizację drugiej edycji programu promującego prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi, polegającego na udostępnianiu placówkom oświatowym na terenie Wrocławia zestawów pojemników do selektywnego zbierania odpadów wewnątrz budynków. Zestawy zawierające trzy pojemniki do selektywnego zbierania papieru, tworzyw sztucznych i szkła będą udostępniane bezpłatnie, na warunkach określonych w umowie zawartej na okres 36 miesięcy z placówkami deklarującymi chęć uczestniczenia w programie.

Reklama

I. Program skierowany jest, do placówek oświatowych położonych na terenie Wrocławia.

Celem programu jest:

 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego segregowania odpadów,
 • promocja selektywnego zbierania odpadów oraz kształtowanie nawyków dzieci i młodzieży w tym zakresie,
 • zwiększenie ilości odpadów szkła, papieru i tworzyw sztucznych poddawanych recyklingowi i odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.

II. Warunki użyczenia zestawu pojemników:

 1. O użyczenie zestawów pojemników może wystąpić każda placówka oświatowa z terenu Wrocławia, która:
 •  zadeklarowała w deklaracji składanej gminie selektywne zbieranie odpadów komunalnych,
 • dysponuje miejscem do ustawienia pojemników w miejscach dostępnych dla uczniów placówki w sposób zapewniający prawidłowe korzystanie z pojemników oraz dotrzymanie warunków BHP,
 • uczestniczy w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym o charakterze ekologicznym,
 • zagwarantuje właściwy nadzór nad użytkowaniem pojemników w zakresie przeciwdziałania dewastacji i prawidłowej eksploatacji (systematycznego opróżniania i pozbywania się odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach),
 • zobowiąże się przeprowadzić w placówce kampanię informacyjną dla uczniów w zakresie obowiązku i zasad selektywnego zbierania odpadów.

2. Placówka oświatowa może wystąpić o użyczenie maksymalnie po jednym zestawie na każdą kondygnację budynku, na której odbywają się zajęcia edukacyjne.

 1. Zainteresowana placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie zestawu pojemników zgodnym z wzorem wniosku do dnia 19 września 2014 r.
 2. Zainteresowana placówka oświatowa podpisze z Gminą Wrocław umowę użyczenia zestawów pojemników z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.
 3. Po upływie terminu obowiązywania umowy zestawy pojemników przejdą na własność użytkownika.

III. Zainteresowana placówka oświatowa po podpisaniu umowy otrzyma zestawy pojemników oraz instrukcję dotyczącą sposobu segregacji odpadów.

IV. W ramach umowy placówka oświatowa zapewnia:

1. wykorzystanie zestawów pojemników wyłącznie do selektywnego zbierania odpadów i udostępnienie ich wszystkim uczniom placówki,

2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji zestawu pojemników,

3. przeprowadzenie w placówce kampanii informacyjnej dla uczniów w zakresie obowiązku i zasad selektywnego zbierania odpadów. Możliwe jest wykorzystanie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Gminę Wrocław.

V. Wnioski

o użyczenie zestawów pojemników należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, pok. 403 do dnia 19 września 2014 r. (data wpływu). Placówki oświatowe, które w 2013 r. złożyły wniosek o użyczenie zestawów i nie otrzymały wnioskowanej liczby, są zobowiązane na potwierdzenie zapotrzebowania na brakującą liczbę zestawów na e-mail: [email protected] w terminie do 19 września 2014 r.

HARMONOGRAM

22 września 2014 r. zestawy pojemników zostaną przydzielone poszczególnym placówkom, o czym placówki zostaną powiadomione e-mailem. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość zakupionych pojemników, WSR zastrzega sobie prawo przydzielenia w pierwszej kolejności zestawów pojemników placówkom oświatowym, które wykażą się większym zaangażowaniem w działania związane z edukacją ekologiczną, w tym udziałem w projektach i akcjach ekologicznych. 

Od 23 września 2014 r. będą podpisywane umowy użyczenia. Placówki, które podpiszą umowę użyczenia w dniach 23 - 26 września przy ul. Bogusławskiego 8, 10, pok. 504 w godz. 7:45 – 15:45, będą miały dostarczone zestawy pojemników bezpośrednio na ich adres. Zestawy będą rozwożone w dniach od 26 września do 6 października. Placówki, które podpiszą umowy użyczenia po 26 września, będą zobowiązane odebrać przydzielone zestawy we własnym zakresie z Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

Załączniki:

wniosek o użyczenie zestawu pojemników

wzór umowy o użyczenie zestawu pojemników

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl