wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 14:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Wrocławia

Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Wrocławia

Od 9 lutego rozpoczynają się konsultacje projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025. Na podstawie: Uchwały Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia.

Reklama

Program jest dokumentem strategicznym w zakresie polityki ochrony środowiska, w którym określa się cele i kierunki działań konieczne do realizacji w mieście, w zakresie ochrony środowiska. Został sporządzony w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Ponadto dokument Programu ochrony środowiska musi być zbieżny z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu samorządu terytorialnego.

Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025 from Wroclaw

W dokumencie zdiagnozowano problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów przedstawiono niezbędne działania, służące do wyeliminowania wskazanych problemów środowiskowych. Powyższe działania zostały określone dla następujących obszarów:

 • ­    klimat i powietrze atmosferyczne,
 • ­    klimat akustyczny,
 • ­    pola elektromagnetyczne,
 • ­    zasoby i jakość wód, gospodarka wodno – ściekowa,
 • ­    zasoby geologiczne,
 • ­    gleby,
 • ­    gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 • ­    zasoby przyrodnicze,
 • ­    nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
 • ­    działania edukacyjne,
 • ­    monitoring środowiska.

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 ze zm.).

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025

Terminarz konsultacji

Data rozpoczęcia konsultacji: 9 luty 2017 r.Data zakończenia konsultacji: 3 marca 2017 r.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren miasta Wrocławia. Uwagi do przedmiotowego projektu sporządzone w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza konsultacji można przesłać w terminie do dnia 3 marca 2017 roku:

 • na adres email: [email protected] (skan podpisanego formularza)
 • na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław.

W przypadku przekazania uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl