wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Program wymiany pieców KAWKA+ 2019. Nabór przedłużony

Mieszkańcy muszą złożyć wniosek o rozliczenie dotacji do 15 listopada. wroclaw.pl
Mieszkańcy muszą złożyć wniosek o rozliczenie dotacji do 15 listopada.

Nabór wniosków do miejskiego programu KAWKA+ został przedłużony do 18 października 2019 roku. Decyzja jest podyktowana dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dotychczas do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego wpłynęło około 1100 wniosków. Miejski program dopłat do wymiany pieców zakłada dofinansowanie do kwoty 12 tysięcy złotych.

Reklama

Program realizowany jest na zasadach określonych w Uchwale Nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z 15 lutego 2018 r.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym, będącego jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) ogrzewanie lekkim olejem opałowym,
e) urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompę ciepła.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.
Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2019 można składać do dnia 18.10.2019 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Wnioski należy składać w formie papierowej w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli po przeprowadzeniu przez Dotującego wizji lokalnej pojawią się wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji, Dotujący może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów w szczególności potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne i ogrzewające cały lokal ogrzewanie węglowe.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do lokalu) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia). Pełnomocnictwa muszą być składane osobiście przez udzielających pełnomocnictwa w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub zawierać notarialne potwierdzenie podpisów.

Stan prawny nieruchomości, w której planowana jest zmiana ogrzewania musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o dotację.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej jednak nie później niż do 15.11.2019 r. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dotowanego, Dotujący może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji i rozliczenia dotacji jednak nie później niż do 15.11.2019 r.

Przed upływem powyższych terminów Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia po  zaakceptowaniu przez Dotującego zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

UWAGA!

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów. 

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16, pok. 14, 16, 18, 19, 20 (parter)
lub pod numerami telefonu: 71 799 67 00

Finansowanie miejskiego programu Kawka+

Wrocławski program wymiany pieców KAWKA+ ma być kontynuacją rządowego programu finansującego wymianę pieców węglowych KAWKA, który przestał funkcjonować w połowie 2018 r.

Wrocławski Program Antysmogowy #oddechWnormie

W 2018 roku miasto zapisało w budżecie na realizację programu likwidacji niskiej emisji Kawka+ 12 mln złotych, ale gmina liczy także na finansowanie z innych źródeł. 

W sumie na Wrocławski Program Antysmogowy #oddechwnormie, który ma poprawić jakość powietrza w stolicy Dolnego Śląska miasto ma przeznaczyć w latach 2018-2028 ok. 300 mln zł.

Od 25 maja 2018 r.  pełnomocnictwa do wniosku o udzielenie dotacji  muszą być składane osobiście przez udzielających pełnomocnictwa lub  potwierdzone notarialnie. Zmiana jest związana z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl