Link do strony www.wroclaw.pl

  Program Ochrony Powietrza

  Program ochrony powietrza został przyjęty Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

  Widok na Wrocław
  Widok na Wrocław

  Z dniem 5 sierpnia 2020 r. w życie weszła powyższa uchwała i w perspektywie najbliższych 6 lat będą realizowane działania, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

  Dla aglomeracji wrocławskiej wyróżniamy 6 działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą nr  XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r.:

  Program ten określa również Plan działań krótkoterminowych. Zadaniem Planu Działań Krótkoterminowych w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

  Plan Działań Krótkoterminowych opisany w ww. Uchwale wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

  Działanie jakie podejmuje Wrocław w zakresie planu działań krótkoterminowych opisuje „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenie zanieczyszczenia powietrza”. Jest to dokument przyjęty przez Prezydenta Wrocławia i ma zastosowanie w następujących przypadkach:  

  Trzy poziomy zagrożenia i warunki ich ogłoszenia

  Poziom 1 (żółty) – ryzyko przekroczenia poziomu:

  Poziom 2 (pomarańczowy)  – ryzyko przekroczenia poziomu informowania:

  Poziom 3 (czerwony) – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego:

  Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych oraz z realizacji działań krótkoterminowych i do 31 stycznia po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym przesyłania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.