wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

18°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:25

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Powietrze
 4. Program Ochrony Powietrza

Program Ochrony Powietrza

Widok na Wrocław
Widok na Wrocław

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 lipca 2020 r. uchwalił program ochrony powietrza (POP) dla stref w województwie dolnośląskim - Uchwała nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Reklama

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. w życie weszła powyższa uchwała i w perspektywie najbliższych 6 lat będą realizowane działania, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. Dla aglomeracji wrocławskiej wyróżniamy 6 działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r.:

 • DsOeZn: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego.
 • DsHrFi: Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących realizację
 • DsOeZn (Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego) i wdrażania uchwały antysmogowej.
 • DsObZi: Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach.
 • AwZiDr: Nasadzenia zieleni wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych we Wrocławiu, o SDR>30 000 pojazdów.
 • DsEdEk: Edukacja ekologiczna.
 • AwKoMi: Poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej poprzez wymianę autobusów na przynajmniej spełniające normę EURO6, w strefie aglomeracja wrocławska. Program ten określa również Plan działań krótkoterminowych. Zadaniem Planu Działań Krótkoterminowych w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. Plan Działań Krótkoterminowych wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Wyróżniamy trzy poziomy zagrożenia:

Poziom 1 (żółty) – ryzyko przekroczenia poziomu:

 • dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub poziomu dopuszczalnego/docelowego pyłuzawieszonego PM2,5 lub poziomu docelowego B(a)P; (Z1/P)
 • dopuszczalnego NO 2 ; (Z1/N)
 • docelowego ozonu; (Z1/O)

Poziom 2 (pomarańczowy) – ryzyko przekroczenia poziomu informowania:

 • pyłu zawieszonego PM10; (Z2/P)
 • ozonu; (Z2/O)

Poziom 3 (czerwony) – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego:

 • pyłu zawieszonego PM10; (Z3/P)
 • NO 2 ; (Z3/N)
 • ozonu; (Z3/O)

Działanie jakie podejmuje Wrocław w zakresie planu działań krótkoterminowych opisuje „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczenia powietrza”. Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu zaktualizował Program ochrony powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.

Podstawą do Aktualizacji Programu był dokument sporządzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2021”:

Aktualizację wykonano dla stref i substancji zanieczyszczających powietrze dla których w ocenie rocznej za rok 2021 wskazano przekroczenia norm jakości powietrza na podstawie diagnozy za 2021 r. (dla strefy aglomeracja wrocławska – pył zawieszony PM2,5, bezno(a)piren, dwutlenek azotu).

Aktualizacja przyjęta uchwała nr LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023 r. dla strefy aglomeracjawprowadza 2 nowe zadania:

 • AwSCTr: Strefa czystego transportu we Wrocławiu.
 • DsKoUa: Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nie przystosowanych.

Ponadto zmiany jakie zostały wniesione do programu to m.in. zaktualizowanie wdrażanych kierunków i zakresów planowanych do podjęcia odpowiednich działań mających na celu minimalizację czasu, w którym poziomy dopuszczalne oraz pułap stężenia ekspozycji nie są dotrzymywane, a także zmiany sposobu i terminów przekazywania przez Prezydenta sprawozdań z realizacji działań naprawczych i działań krótkoterminowych.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 14 lipca 2022 r. uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP) dla strefy aglomeracja wrocławska - Uchwała nr XLVII/940/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja wrocławska, w której w 2020 r. został przekroczony poziom docelowy ozonuw powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Program został opracowany w oparciu o wyniki sporządzonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2020”.

Program przyjęty uchwałą nr XLVII/940/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r. określa nowe 2 działania dla aglomeracji wrocławskiej:

 • DsEdEkOz: Edukacja ekologiczna.
 • DsITStOz: Uwzględnienie w istniejącym systemie sterowania ruchem alertów dotyczących przekroczeń stężeń ozonu i działań krótkoterminowych z nimi związanych.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Program zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm.

Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa dolnośląskiego w danym roku kalendarzowym.

Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:

Posłuchaj podcastu

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl