wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Program Ochrony Powietrza

Widok na Wrocław
Widok na Wrocław

Program ochrony powietrza został przyjęty Uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Reklama

Z dniem 5 sierpnia 2020 r. w życie weszła powyższa uchwała i w perspektywie najbliższych 6 lat będą realizowane działania, przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.

Dla aglomeracji wrocławskiej wyróżniamy 6 działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza przyjętym uchwałą nr  XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r.:

Program ten określa również Plan działań krótkoterminowych. Zadaniem Planu Działań Krótkoterminowych w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Plan Działań Krótkoterminowych opisany w ww. Uchwale wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Działanie jakie podejmuje Wrocław w zakresie planu działań krótkoterminowych opisuje „Instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenie zanieczyszczenia powietrza”. Jest to dokument przyjęty przez Prezydenta Wrocławia i ma zastosowanie w następujących przypadkach:  

Trzy poziomy zagrożenia i warunki ich ogłoszenia

Poziom 1 (żółty) – ryzyko przekroczenia poziomu:

Poziom 2 (pomarańczowy)  – ryzyko przekroczenia poziomu informowania:

Poziom 3 (czerwony) – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego:

Prezydent Miasta zobowiązany jest do sporządzania sprawozdania z realizacji działań naprawczych oraz z realizacji działań krótkoterminowych i do 31 stycznia po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym przesyłania do Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl