Zgłoszenia kandydatów do tytułów i nagród w 2021 r. [KOMUNIKAT]

Prezydent i Rada Miejska Wrocławia zapraszają mieszkańców oraz instytucje i organizacje działające na terenie miasta do zgłaszania propozycji kandydatów do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia. Wnioski o nadanie tych wyróżnień można składać do 23 marca.


Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta Wrocławia od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom.

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia 

„Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

„Nagrodę Wrocławia”

przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

„Nagrodę Prezydenta Wrocławia”

przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku.

Szczegółowe informacje o tym, kto może zgłaszać kandydatury do poszczególnych wyróżnień znajdują się w Regulaminie przyznawania tytułów i nagród przez władze Wrocławia.

Wnioski w sprawie:

prosimy kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia - adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9, pok. 202  lub pocztą elektroniczną: brm@um.wroc.pl (decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej).

  • przyznania Nagrody Prezydenta Wrocławia

prosimy kierować do Prezydenta Wrocławia - adres: kancelaria Prezydenta Wrocławia, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9 lub pocztą elektroniczną: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl (decyduje data wpływu do kancelarii Prezydenta Wrocławia).  

Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu Święta Wrocławia - 24 czerwca.

 

     Jacek Sutryk                                                                                             Jarosław Charłampowicz
 Prezydent Wrocławia                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                                                         Rady Miejskiej Wrocławia

 Zgłoś uwagę