Wrocławska Deklaracja Szacunku i Praw Człowieka

Miejscy radni, 25 marca na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, zdecydują o przyjęciu deklaracji w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka. To reakcja na pojawiające się w Polsce działania nastawione na wykluczanie, dyskryminację i dehumanizowanie środowisk mniejszościowych.


W uzasadnieniu do uchwały napisano, że przyjmując deklaracje w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka, Rada Miejska Wrocławia działa w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkanek i mieszkańców miasta, a także w zamiarze promowania wsród nich wartości leżących u podstaw istnienia Unii Europejskiej.

Radne i radni Wrocławia, mając na uwadze dobro publiczne, pragną zapewnić, ze wszystkie działania samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym we Wrocławiu, wykonywane są z pełnym poszanowaniem praw człowieka i zgodnie z systemem wartości stanowiącym fundament Unii Europejskiej.

Rada Miejska Wrocławia przyjmując Wrocławską Deklaracją Szacunku i Praw Człowiek, pragnie jednocześnie wyrazić swój sprzeciw wobec pojawiających się w Polsce działań nastawionych na wykluczanie, dyskryminację i dehumanizowanie środowisk mniejszościowych, w tym m.in. osób LGBT+. Niniejsza Deklaracja jest wyrazem solidarności i wsparcia dla wszystkich grup, których prawa są lub mogą być zagrożone.

Deklaracja w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka

„Rada Miejska Wrocławia stoi na stanowisku, że godność każdego człowieka jest wartością niezbywalną i podlegającą szczególnej ochronie oraz sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd , niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Rada Miejska Wrocławia deklaruje, że w pełni podziela wartości stanowiące fundament Wspólnoty Europejskiej, jakimi set szacunek dla drugiego człowieka, wolność, równość, solidarność i tolerancja.

Rada Miejska Wrocławia zobowiązuje się we wszystkich swoich działaniach postępować przestrzegając praw człowieka, szanując równość oraz podjąć wszelkie potrzebne działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji na jakimkolwiek tle.

Rada wzywa takze inne organy władzy oraz przedstawicieli wszystkich instytucji publicznych do przestrzegania uniwersalnych wartości praw człowieka i obywatela określonych m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konstytucji RP.”Zgłoś uwagę