Trzecie posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

Protokół z posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury w dniu 4 lutego 2021 r.


Obecni na spotkaniu:

Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury (kolejność alfabetyczna):

 1. Izabela Duchnowska
 2. Agnieszka Franków-Żelazny
 3. Jarosław Fret
 4. Marek Gluziński
 5. Konrad Imiela
 6. Janusz Jasiński
 7. Paweł Jarodzki
 8. Paweł Kamiński
 9. Katarzyna Majewska
 10. Magdalena Piekarska
 11. Jerzy Pietraszek
 12. Tomasz Sikora
 13. Tomasz Jakub Sysło
 14. Sylwia Świsłocka-Karwot
 15. Katarzyna Uczkiewicz

Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 1. Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 2. Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
 3. Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury
 4. Marta Ostrowska - główny specjalista w Wydziale Kultury

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny, która powitała zebranych i przedstawiła następujący projekt porządku obrad:

 1. Informacje i komunikaty ze strony Prezydenta Wrocławia.
 2. Procedury związane ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów wrocławskich instytucji kultury/łączenie wrocławskich instytucji kultury. Rola WRK.
 3. Muzeum Poczty i Telekomunikacji.
 4. Spotkanie z Grupą Kultura Wrocław.
 5. Wolne wnioski.

W wyniku głosowania (jednogłośnie) porządek obrad przyjęto w zaproponowanej formie.

Ad. 1. Informacje i komunikaty ze strony Prezydenta Wrocławia.

Przewodnicząca WRK Agnieszka Franków-Żelazny przekazała głos dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Bartłomiejowi Świerczewskiemu, który poinformował, że przekazał na ręce Przewodniczącej listę tematów, które Prezydentowi Wrocławia wydają się ważne i pilne i którymi Rada mogłaby się zająć w najbliższym czasie. Jednocześnie poprosił o przygotowanie zbiorczej informacji dotyczącej tematów, które są ważne zdaniem Rady i przekazanie ich do DSS.

Następnie dyr. B. Świerczewski przedstawił informacje nt. działań miasta związanych z planowaną rewitalizacją Bastionu Sakwowego, tzw. Wzgórza Partyzantów. Przypomniał, że obiekt został odzyskany od prywatnego właściciela kilka lat temu. Miasto zabiegało o dofinansowanie I etapu tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek, pomimo bardzo wysokiej oceny (78 pkt) nie otrzymał dofinansowania. W naborze analogiczną ocenę otrzymało łącznie 6 wniosków, z których 4 decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymały dofinansowanie, a dwa pozostałe, w tym wniosek Wrocławia, trafiły na listę rezerwową. Jak poinformował Bartłomiej Świerczewski, w sprawie tego projektu Urząd prowadzi z Ministerstwem rozmowy, które miałyby doprowadzić do decyzji o dofinansowaniu. Niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu Miasto przygotowuje szerszą koncepcję zagospodarowania terenu od Bramy Oławskiej do Pomnika Bolesława Chrobrego. Może być ono potrzebne, aby w przyszłości możliwe było aplikowanie w różnych programach dotacyjnych, niezwiązanych jedynie z kulturą. Izabela Duchnowska poprosiła o przedstawienie koncepcji programowej oraz o udostępnienie złożonego wcześniej wniosku członkom Rady.

Dyr. B. Świerczewski poinformował również o powstaniu we Wrocławiu nowej galerii sztuki “Sztuka na miejscu”, która powstała w kamienicy przy ul. Łaciarskiej 4 we Wrocławiu. Jak poinformował dyr. Wydziału Kultury, Jerzy Pietraszek, galeria powstała dzięki współpracy prywatnego przedsiębiorcy, Akademii Sztuk Pięknych i Miasta. Właścicielem galerii jest spółka Save The World Real Estates, prowadząca także Vertigo Jazz Club & Restaurant. Za działalność programową galerii odpowiada Akademia Sztuk Pięknych. J. Pietraszek poinformował również, w odpowiedzi na pytanie I. Duchnowskiej, o jednorazowym dofinansowaniu tejże galerii przez Miasto w kwocie 80 tys. zł brutto oraz o ewentualnych dofinansowaniach w niewielkich kwotach potrzebnych w związku z umowami o dzieło lub umowami-zleceniami, które “być może okażą się niezbędne”.

Dyrektor B. Świerczewski poinformował Radę o swojej rozmowie z Aliną Czyżewską z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczącej Wrocławskiej Rady Kultury. Poinformował, jednocześnie, że nie chce rozwijać kontekstu oświadczeń podpisywanych przez członków WRK o obowiązku zachowania tajemnicy informacji i tajemnicy danych osobowych. Przekazał WRK informację, że sprawa jest przedmiotem zainteresowania A. Czyżewskiej, a tym samym, w rozumieniu B. Świerczewskiego, Watchdog Polska. A. Czyżewska zwróciła się z prośbą o dodatkowe, szczegółowe informacje, które Urząd ma dostarczyć. Dyrektor wyraził przede wszystkim swój smutek z powodu faktu, że członkowie Rady w rozmowach zewnętrznych (poza Radą) umniejszają znaczeniu i kompetencjom Rady, która jeszcze nie miała szans rozwinąć swoich działań. Z rozmowy z A. Czyżewską wynika, że jej wiedza na ten temat pochodzi od osób z WRK.

Ad. 2. Procedury związane ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów wrocławskich instytucji kultury/łączenie wrocławskich instytucji kultury. Rola WRK.

W dyskusji o roli Rady w procedurach związanych ze zmianami/zakończeniem kadencji dyrektorów wrocławskich instytucji kultury dyr. Jacek Pluta jako punkt wyjścia przywołał notatkę ze spotkania w dn. 2 lipca 2019 r. z udziałem członków społecznego zespołu ds. Rady Kultury oraz B. Świerczewskiego, J. Pluty i J. Pietraszka. Zgodnie z poczynionymi wówczas ustaleniami Rada powinna mieć istotny wpływ na proces decyzyjny związany z obsadą stanowisk dyrektorów miejskich instytucji kultury. W okresie od 12 do 6 miesięcy przed zakończeniem okresu powołania dyrektora w instytucji musi być przeprowadzona ewaluacja jego pracy, w tym w zakresie realizacji założeń programowych. Ewaluacja będzie dla Rady podstawą do wydania opinii na temat ponownego powołania dyrektora bez konkursu lub ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 2248/19 ws. Wrocławskiej Rady Kultury, Rada może rekomendować przedstawicieli do zespołów (komisji) dokonujących oceny pracy osób kierujących miejskimi instytucjami kultury.

Jak poinformował B. Świerczewski, obecnie zbliża się koniec okresu powołania dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury, Irka Grina. Poprosił też dyr. Dorotę Ciastek o przedstawienie WRK nazwisk pozostałych dyrektorów, którym w roku 2021 kończy się okres powołania na stanowisko dyrektorskie. W związku z tym Prezydent Wrocławia oczekuje od Rady opinii dotyczącej powołania dyrektora WDL i pozostałych osób bez konkursu lub organizacji konkursu na to stanowisko. Zwrócił też uwagę, że kwestia WDL z uwagi na terminy jest szczególnie paląca. Paweł Jarodzki wystąpił z postulatem, że skoro I. Grin jest jednocześnie członkiem Rady Fundacji Olgi Tokarczuk, należy zapytać właśnie Olgę Tokarczuk o opinię o nim. W wyniku dyskusji ustalono, że opinię w tej sprawie Rada wypracuje na najbliższym posiedzeniu. r. Do tego czasu Urząd przekaże sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności WDL.

W kwestii wydawania opinii dotyczącej powoływania dyrektorów w przyszłości, Przewodnicząca zaproponowała, aby Rada wypracowała model postępowania w takich sprawach podczas kolejnych posiedzeń. W dyskusji na ten temat pojawił się postulat I. Duchnowskiej, aby w proces ewaluacji włączyć także informacje dot. opinii pracowników, współpracy z wrocławskimi twórcami (szczególnie w kontekście epidemii) oraz odbiorców – publiczności instytucji. W związku z tym postulatem Marek Gluziński zaproponował przyjrzenie się narzędziom służącym demokratyzacji procesu ewaluacji, podając za przykład Metodę 360 stopni, jako narzędzia pochodzącego z przestrzeni komercyjnego managementu, które mogłoby zostać wykorzystane w przyszłości. Przewodnicząca zaproponowała M. Gluzińskiemu utworzenie zespołu roboczego w ramach WRK, który dokonałby rozpoznania w powyższym temacie.

Ad. 3. Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Przewodnicząca poinformowała, że do wiadomości prezydium Rady wpłynęło pismo Posłanki Małgorzaty Tracz do Prezydenta Wrocławia dotyczące rozważenia przejęcia prowadzenia Muzeum Poczty i Telekomunikacji przez Prezydenta Wrocławia w związku z planami Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego przeniesienia muzeum z Wrocławia do Lubina. Dyr. B. Świerczewski poinformował, że Gmina Wrocław nie ma możliwości finansowych, aby prowadzić lub współprowadzić Muzeum zapewniając tej instytucji lepsze warunki finansowe i organizacyjne, czego oczekuje Marszałek. Zwrócił też uwagę, iż rzeczone Muzeum jest instytucją marszałkowską i to Marszałek powinien być adresatem uwag i pomysłów. Według I. Duchnowskiej warto zastanowić się nad pozostawieniem muzeum we Wrocławiu, a w przyszłości poszerzeniem jego formuły i znalezieniem partnerów do jego współprowadzenia. Według P. Kamińskiego sytuacja Muzeum jest dobrą okazją do rozmowy o potrzebie stworzenia we Wrocławiu muzeum techniki, którego Muzeum Poczty i Telekomunikacji mogłoby być zalążkiem. W związku z dużym zainteresowaniem tematem postanowiono wypracować stanowisko Rady w trybie obiegowym.

Ad. 4. Spotkanie z Grupą Kultura Wrocław.

Przewodnicząca poinformowała o rozmowie przeprowadzonej z Kostasem Georgakopulosem, prezesem Fundacji Avant Art, która była operatorem Grupy Kultura Wrocław (GKW). Obecnie GKW ma w planach przeformułowanie sposobu działania, w związku z tym rozmowy dotyczące modelu współpracy odbędą się po dokonaniu zmian w GKW. Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godz. 17.00 w Centrum na Przedmieściu przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.

Ad. 5. Wolne wnioski.

I. Duchnowska zaproponowała, żeby w związku z dużą liczbą tematów, które wpływają pod obrady Rady, w najbliższym czasie posiedzenia Rady odbywały się z większą częstotliwością, tj. dwa razy w miesiącu. Ustalono, że najbliższe posiedzenie Rady Kultury odbędzie się za dwa tygodnie, czyli 18 lutego 2021 roku. Ponadto w sprawach o mniejszym znaczeniu oraz niewymagających dyskusji na forum, Rada pracować będzie w tzw. trybie obiegowym.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury A. Franków-Żelazny podziękowała zebranym za obecność i zamknęła posiedzenie.

 

 

Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury                        Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury

Paweł Kamiński                                                          Agnieszka Franków-ŻelaznyZgłoś uwagę