wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla NGO
podatek od nieruchomości, zdjęcie ilustracyjne źródło: pixabay
podatek od nieruchomości, zdjęcie ilustracyjne

Kto może się ubiegać i jak. Jak wygląda procedura. To wszystko w tym artykule.

1. Podstawa prawna zwolnień:

Uchwała nr XXII/588/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zm. uchwałę nr XXI/560/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/560/20
UCHWAŁA NR XXII/588/20

2. Kto może się ubiegać o zwolnienie:

Podatnik podatku od nieruchomości, jeśli te nieruchomości tj. grunty, budynki i budowle zajęte sa na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284),

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1

jeśli podmioty wymienione w pkt 1) i 2) odnotowały pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podatnik ani organizacja nie muszą być przedsiębiorcami aby nieruchomość zajęta na działalność statutową została zwolniona z podatku od nieruchomości.

Warunkiem jest prowadzenie na nieruchomości działalności przez organizację pozarządową (działalność statutowa) oraz odnotowanie przez tę organizację pogorszenia płynności finansowej, które musi być powiązane z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie na podstawie §1 ust. 2 uchwały przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych przez organizacje pozarządowe na prowadzenie działalności statutowej.

Jeżeli zatem organizacja pozarządowa nie jest właścicielem nieruchomości, w których prowadzi swoją działalność statutową – to nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały. W takim przypadku uprawnionym do zwolnienia będzie bowiem właściciel nieruchomości, będący podatnikiem.

3. Co oznacza pogorszenie płynności finansowej organizacji?

W celu ustalenia czy będzie spełniony warunek pogorszenia płynności finansowej organizacje musza zestawić ze sobą:

1)sumę środków pieniężnych pozostających w dyspozycji organizacji w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym miesiąc ustawowego terminu płatności podatku od nieruchomości, w której organizacja prowadzi swoją działalność

oraz

2)sumę zobowiązań bieżących, których terminy płatności przypadają w miesiącu ustawowego terminu płatności podatku od nieruchomości.

Stosunek kwoty z pkt 1) do kwoty z pkt 2) musi wynosić mniej niż 1, czyli suma środków pieniężnych musi być mniejsza niż suma zobowiązań bieżących organizacji.

4. Kwestie związane z pomocą publiczną

Jeśli podatnik prowadzi działalność polegającą na oferowaniu na rynku towarów lub świadczenia na nim usług (działalność gospodarcza), bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania to zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie stanowiło pomoc publiczną. Beneficjentem pomocy publicznej będzie zawsze podatnik.

Jeśli to organizacja jest podatnikiem i prowadzi działalność polegającą na oferowaniu na rynku towarów lub świadczenia na nim usług (działalność gospodarcza), bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, wymogi dot. pomocy publicznej spełnia się przez dodatkowe złożenie załącznika nr 2 do uchwały.

Zwolnienie udzielane na podstawie uchwały XXI/560/20 jest pomocą publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, podobnie jak inne formy wsparcia przedsiębiorców, zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

5. Kiedy pomoc ta nie może być udzielona?

  1. przedsiębiorca w dniu 31 grudnia 2019 r. spełniał kryteria uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

  2. łączna kwota pomocy udzielonej na przedsiębiorstwo z uwzględnieniem powiązań, o których mowa w art. 3 Załącznika nr 1 do rozporządzania Komisji Europejskiej nr 651/2014, przekroczy 800 000 euro.

Jeśli natomiast organizacja nie jest podatnikiem wymogi dot. pomocy publicznej odnoszą się do podatnika i to on musi je spełnić jako beneficjent pomocy publicznej (podatnik składa zał. 2).

6. Procedura

Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku musi złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub korektę informacji o nieruchomościach, dołączając do tego:

1) informację o rodzaju prowadzonej na nieruchomości działalności oraz o pogorszeniu płynności finansowej (z powodu COVID-19) organizacji, która prowadzi na tej nieruchomości działalność – w formie załącznika nr 1 do uchwały.

2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 jeśli organizacja świadczy na rynku usługi lub oferuje towary (działalność gospodarcza).

W przypadku gdy organizacja nie jest podatnikiem zał. 1 i nr 2 składa podatnik, bowiem w myśl przepisów unijnych traktowany jest jako przedsiębiorca oferujący usługi wynajmu nieruchomości.

Natomiast warunek pogorszonej płynności organizacji powinien zostać wykazany w załączniku nr 1, który powinna złożyć i podpisać osoba reprezentująca organizację.

Zatem zał. 1 i 2 składa podatnik, a organizacja dodatkowo załącznik 1 w zakresie pkt 2.

Jeżeli podatnikiem jest organizacja i nie jest przedsiębiorcą (nie oferuje towarów i usług) składa jedynie załącznik nr 1 (przy czym nie musi wypełniać pkt 1 w załączniku nr 1).

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl