Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną? Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł! Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego!

Fundacja Wspierania Organizacji  Pozarządowych  „Umbrella”, realizator projektu Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw, ogłasza pierwszy nabór wniosków dla grup nieformalnych, na mikrodotacje finansowane ze środków Gminy Wrocław, na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać we Wrocławiu i/lub uczyć się we Wrocławiu w szkołach ponadgimnazjalnych lub na wyższych uczelniach. Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby pełniące funkcję w organach statutowych organizacji pozarządowej w dniu składania wniosku.

Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi:  1 000 zł.

Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5 000 zł.

Limit  dostępnych  środków w tym naborze: ok. 200 000,00 zł.

Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Wrocław. Preferowane będą projekty realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lista obiektów dofinansowanych na stronie WBO.

Kiedy trwa nabór?

Drugi nabór trwa od 21 sierpnia do 11 września 2017 do godziny 17:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 11.09.2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

Jaki czas realizacji projektów?

Projekty można realizować w okresie od 30.09 do 27.11.2017 r.

Jak się zgłosić?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie funduszu.
 • Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej
  na adres: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, 54–206 Wrocław (tel. 71 359 75 00, 518 269 682).

Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektów w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”). Godziny pracy doradców dostępne na stronie funduszu lub drogą mailową i telefoniczną.

NIE CZEKAJ, WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!