Tworzymy komisje konkursowe. Zapraszamy przedstawicieli NGO

Już niedługo Gmina Wrocław ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Do udziału w komisjach zapraszamy przedstawicieli wrocławskich organizacji. Zgłaszać można się do 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

Nabór osób wskazanych przez wrocławskie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisjach konkursowych przy otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez  Gminę Wrocław na rok  2018

 

 1. Informacje ogólne:
 2. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na rok 2018.
 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2018.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2018 roku
 6. Baza prowadzona jest w Biurze ds. Partycypacji Społecznej.

 

 1. Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 • nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

 

III. Zadania komisji konkursowej:

 Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja ocenia zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:

 1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6)   uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem oceny, tj. liczby punktów przyznanych przez siebie.

 1. Opisanie na karcie oceny merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji zapisanej w ofercie.
 2. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.

 

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

 1. Biuro ds. Partycypacji Społecznej przedstawia komórce organizacyjnej lub jednostce organizacyjnej kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę :
  1. wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;
  2. członkostwo w organizacji i/lub we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie)
 2. Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

 

 V. Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia –na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w kancelarii Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres bps@um.wroc.pl

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2017”

 

Termin składania zgłoszeń - do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

 

VII. Uwagi końcowe:

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

 Załączniki:

 

Do pobrania