rewitalizacja NOWA

rewitalizacja NOWA

Otwieramy nową dyskusję o rewitalizacji Wrocławia.

Do 19 czerwca wraz z mieszkankami i mieszkańcami będziemy rozmawiać o tych obszarach miasta, które powinny zostać objęte szczególnym wsparciem. Włącz się w ten proces!

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.

Działania w procesie rewitalizacja_NOWA na każdym etapie będą odbywały się z udziałem mieszkańców. Będziemy konsultować szereg uchwał, które w całości złożą się na nowy proces rewitalizacyjny (w tym opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji) zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1777).

Pierwsze działanie – wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu określa obszar zdegradowany, czyli znajdujący się w stanie kryzysowym. Cechuje się on koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej oraz przynajmniej jednej z: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Zgodnie z ustawą obszar rewitalizacji nie może objąć więcej niż 20% obszaru gminy i nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców. W maju zeszłego roku przedstawiono mieszkańcom projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (jako obszar zdegradowany wskazano Przedmieście Oławskie, a fragment tego osiedla określono jako obszar rewitalizacji), jednak ostatecznie uchwała nie została podjęta. Wracamy więc do tematu. Konsultujemy obszar zdegradowany w oparciu o diagnozę oraz zbieramy rekomendacje i uwagi mieszkańców do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Włącz się w dyskusję, jeżeli uważasz, że twoje osiedle wymaga zmian przede wszystkim w sferze społecznej, a także: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej i technicznej.

Bądź z nami na spotkaniach i wyraź swoją opinię w ankiecie! Zobacz jak dzieci i młodzież mogą się włączyć w konsultacje!

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Żółty Parasol" i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności