Ważne dla NGO. Realizując zadania publiczne promujemy Wrocław

Przypominamy o obowiązkach i uprawnieniach informacyjnych wynikających z realizacji zadań publicznych ze środków Gminy Wrocław. Dotyczy to m.in. otwartych konkursów ofert czy małych grantów - 19 a. Przedstawiamy najważniejsze zapisy oraz zasady użycia aktualnego logo - sloganu promocyjnego. To ostatnie - do pobrania.

Uwaga!

Stosowanie logo, obowiązuje w najnowszych, bądź planowanych zadaniach prowadzonych przez NGO. Jeśli macie Państwo możliwość zmiany znaku miasta w aktualnych przedsięwzięciach, prosimy aby to zrobić. Jeśli nie - warunkowo -  można zostać przy starym logo. Nie spowoduje to unieważnienia zadania bądź innych konsekwencji podczas jego rozliczania (sprawozdanie) Chcemy, aby zmiana logo - znaku miasta nastąpiła w możliwie krótkim czasie ale była konsekwentna. 

Obowiązki i uprawnienia informacyjne, wynikają z umowy podpisywanej na realizację zadania publicznego między NGO (Zleceniobiorcą) a Gminą Wrocław (Zleceniodawcą). Oto najważniejsze informacje:

 

Jak stosować logo?

  • Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
  • Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Zleceniodawcy oraz adresu internetowego: www.wroclaw.pl na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
  • Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania wszystkich materiałów, a w szczególności plakatów, reklam oraz ogłoszeń promocyjnych i informacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem i w miejscach dozwolonych.
  • Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich umieszczonych w związku z wykonywaniem zadania publicznego plakatów, reklam oraz ogłoszeń promocyjnych i informacyjnych na terenie miasta Wrocławia do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
  • Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości przyznanych środków finansowych oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Do pobrania