RCWIP ogłasza nabór w dwóch programach subsydiowania zatrudnienia

fot. pixabay

Dolnośląskie firmy i podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o refundację kosztów zatrudnienia nowych pracowników. W programach „Dolny Śląsk – dobra praca” i „Dobra Praca 2” otrzymać można zwrot kosztów zatrudnienia pracownika nawet za 12 miesięcy. Nabór w obydwu projektach prowadzi Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP).

Wsparciem objęci mają zostać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Dla pracownika

O udział w programie aplikować mogą osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i wymagające aktywizacji społecznej, osoby niepełnosprawne, a także osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne). Otrzymać mogą one wsparcie w postaci m.in.:

  • 3-miesięcznego, płatnego stażu w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej
  • do 12 miesięcy subsydiowanego zatrudnienia, w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej, na stanowiskach pracy na terenie woj. dolnośląskiego
  • kursów i szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje
  • opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, w oparciu o doświadczenia zawodowe, umiejętności i predyspozycje pracownika.

Dla pracodawcy

Jak informuje RCWIP - pracodawcy mogą otrzymać wsparcie w postaci refundacji kosztów doposażenia istniejących i wyposażenia nowych stanowisk pracy, a także refundację kosztów subsydiowanego zatrudnienia uczestnika projektu.

Refundacja kosztów doposażenia miejsc pracy wynieść może do 24 tys. złotych na jednego pracownika. Pracodawca może przy tym ubiegać się o wsparcie na nie więcej niż 5 stanowisk pracy. Z opublikowanych na stronie RCWIP informacji wynika także, że utworzone miejsce pracy stanowić powinno wzrost netto liczby pracowników.

Wysokość pomocy na subsydiowane zatrudnienie pracowników wynosi do 4 tys. złotych w przypadku pełnego etatu, do 3 tys. złotych dla 3/4 etatu oraz do 2 tys. złotych przy zatrudnieniu na 1/2 etatu.

Programy różnią się rozwiązaniami szczegółowymi

Więcej informacji oraz komplet dokumentów do każdego z nich znajdziecie na stronie RCWIP:

program „Dolny Śląsk – dobra praca”

program „DOBRA PRACA 2”

Obydwa projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).