Radni miejscy podsumowali współpracę Wrocławia z NGO w 2020 roku

fot. archiwum wroclaw.pl

Rada Miejska przyjęła 22 kwietnia sprawozdanie poświęcone współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Łączna kwota dotacji udzielonych NGO-som w ubiegłym roku wyniosła rekordowe 177,5 mln złotych. Podpisanych zostało 737 umów dotacyjnych.

Siedzibę we Wrocławiu posiada 4139 organizacji pozarządowych (w tym 2523 stowarzyszenia, 1482 fundacje, 102 organizacje, powstałe na mocy przepisów prawnych państwo – Kościół). Ich liczba sukcesywnie wzrasta. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie fundacji (986 w 2015 r., 1482 w 2020 r.). Wiele z nich realizuje dla wrocławian istotne zadania publiczne. Miasto zleca je organizacjom pozarządowym na mocy zasady subsydiarności.

Formy współpracy finansowej

 • W 2020 r. przeprowadzono 212 otwartych konkursów ofert dla NGO. W ich rezultacie jednostki miejskie podpisały z organizacjami pozarządowymi 551 umów dotacyjnych. Najwięcej umów zawarły z NGO-sami Biuro Sportu i Rekreacji (26,67%), Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (19,06%) i Wydział Partycypacji Społecznej (16,15%).

Przeczytaj również: Otwarte konkursy ofert dla NGO na 2021 rok

 • Ponadto, na podstawie otwartych konkursów ofert, obowiązywało 218 umów wieloletnich, w tym 116 zawartych przed 2020 r.
 • 168 umów przygotowanych zostało w Wydziale Partycypacji Społecznej w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Nowością w 2020 roku było wsparcie w trybie tzw. tarczy antycovidowej. Zawarto 18 umów tego typu.

Łącznie w 2020 roku obowiązywały 853 umowy dotacyjne na realizację zadań publicznych.

Udostępnianie gminnych lokali

 • W roku 2020 organizacje pozarządowe użytkowały łącznie 406 nieruchomości gminnych na podstawie całorocznych i wieloletnich tytułów prawnych (lokale użytkowe, nieruchomości zabudowane i nieruchomości niezabudowane).
 • Obowiązywało także 621 umów na krótkoterminowe udostępnienie obiektów gminnych – np. sale gimnastyczne w szkołach oraz obiekty sportowe Młodzieżowego Centrum Sportu.
 • W ramach „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla NGO” Wydział Partycypacji Społecznej zaopiniował 150 wniosków organizacji pozarządowych. Udzielono ulgi w czynszu organizacjom pozarządowym z tytułu najmu/dzierżawy gminnych nieruchomości w łącznej wysokości 709 tys. zł.

Udział NGO w zespołach doradczych

 • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 2020 r. Radzie przekazano do zaopiniowania 7 projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
 • Grupy Dialogu Społecznego (GDS). Z powodu pandemii w roku 2020 spotkania GDS nie odbyły się. Próby zwołania spotkań w okresie letnim (względnego poluzowania obostrzeń) nie powiodły się.
 • Grupy Branżowe. Poszczególne Grupy (m.in. Grupa Branżowa „Dostępność”, Grupa Kultura Wrocław i Grupa ds. CAL-i) spotykały się zdalnie oraz w formie hybrydowej.
 • Rady społeczne przy prezydencie Wrocławia. W 2020 roku działało 8 rad: Wrocławska Rada ds. Rozwoju Społecznego, Rada ds. Polityki Rowerowej, Rada ds. Mobilności, Rada do spraw Ekologii i Zieleni, Wrocławska Rada Kobiet, Powiatowa Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych, Wrocławska Rada Sportu, Wrocławska Rada Seniorów.

To już ostatnia chwila, żeby przekazać 1% podatku. Przekaż go wrocławskim NGO!

Do 30 kwietnia mamy czas, by przekazać 1% ze swojego PIT. Przekazując go organizacji pożytku publicznego, wspieramy działalność organizacji działających na rzecz wrocławian, na ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne. Bazę danych wrocławskich organizacji pożytku publicznego, znajdziecie na stronie ngo.pl.

Do pobrania