Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady, wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych. Reprezentują środowisko NGO we Wrocławiu. Ponadto jest to dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie WRDPP liczy 10 osób. Praca w radzie ma charakter społeczny. Kadencja rady trwa 3 lata.

Do kompetencji WRDPP należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

WRDPP powołuje w ramach własnego grona  prezydium: przewodniczących i sekretarza. Obraduje jawnie, w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Wnioski, stanowiska, ustalenia, opinie – podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków WRDPP.

Więcej o gminnych radach pożytku  w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie - Rozdział 6 art 41a - 41j.

Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania WRDPP reguluje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.

Obsługę administracyjno – biurową WRDPP pełni Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Skład WRDPP (kadencja 2020 - 2023)

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:

 • Iwona Frydryszak
  Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła
 • Małgorzata Franczak
  Stowarzyszenie "Twoje Nowe Możliwości"
 • Joanna Warecka
  Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Maria Lewandowska - Mika
  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Mirosława Hamera
  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Grzegorz Tymoszyk
  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”


Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Lisiewicz
  dyrektor Biura Prezydenta
 • Bartłomiej Świerczewski
  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych


Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Edyta Skuła
 • Bartłomiej Ciążyński


Prezydium WRDP

 • Przewodnicząca WRDPP - Mirosława Hamera
 • Wiceprzewodnicząca WRDPP - Barbara Lisiewicz
 • Sekretarz WRDPP - Iwona Frydryszak
 
Adres korespondencyjny

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Wydziału Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl

 

Więcej informacji oraz protokoły z posiedzeń - BIP UM Wrocław