WRDPP

31 października 2017 roku prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oficjalnie powołał Wrocławską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie 10 osób.

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Kadencja rady trwa 3 lata.

W skład WRDPP wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych, Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia.

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych

 • Karolina Mróz,
 • Grzegorz Tymoszyk,
 • Damian Wojciech Dudała,
 • Paweł Jacek Suś,
 • Błażej Zając,
 • Krzysztof Nowak

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia

 • Barbara Radomska
 • Jacek Sutryk

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia

 • Jan Chmielewski,
 • Michał Piechel;

Prezydium WRDPP

 • Karolina Mróz - przewodniczący
 • Grzegorz Tymoszyk - wiceprzewodniczący
 • Damian Wojciech Dudała - sekretarz

Adres korespondencyjny WRDPP

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego za pośrednictwem Biura ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl

Protokoły