Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie 10 osób.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Kadencja rady trwa 3 lata.

W skład WRDPP wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych, Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia.

Skład WRDPP (kadencja 2017 - 2020)

 

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych

 • Grzegorz Tymoszyk
  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”
 • Damian Wojciech Dudała
  Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 • Paweł Jacek Suś
  Fundacja Nasze Karłowice
 • Błażej Zając
  Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód”
 • Krzysztof Nowak
  Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich
 • Ryszard Kuczyński
  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Dolnośląski

Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia

 • Barbara Lisiewicz
  dyrektor Biura Prezydenta
 • Bartłomiej Świerczewski
  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia

 • Agnieszka Kędzierska
 • Michał Piechel

Prezydium WRDPP

 • Grzegorz Tymoszyk - Wiceprzewodniczący
 • Damian Wojciech Dudała - Sekretarz
 
Adres korespondencyjny

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Wydziału Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl

 

Protokoły