Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład rady wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych (6 osób wyłonionych w wyborach), dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia oraz dwóch reprezentantów prezydenta Wrocławia. Łącznie 10 osób.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Kadencja rady trwa 3 lata.

W skład WRDPP wchodzą przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych, Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia.

Skład WRDPP (kadencja 2020 - 2023)

Przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych:

 • Iwona Frydryszak
  Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła
 • Małgorzata Franczak
  Fundacja Eudajmonia
 • Joanna Warecka
  Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Maria Lewandowska - Mika
  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Mirosława Hamera
  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 • Grzegorz Tymoszyk
  Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”


Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

 • Barbara Lisiewicz
  dyrektor Biura Prezydenta
 • Bartłomiej Świerczewski
  dyrektor Departamentu Spraw Społecznych


Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

 • Edyta Skuła
 • Bartłomiej Ciążyński


Prezydium WRDP

 • Przewodnicząca WRDPP - Mirosława Hamera
 • Wiceprzewodnicząca WRDPP - Barbara Lisiewicz
 • Sekretarz WRDPP - Iwona Frydryszak
 
Adres korespondencyjny

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Wydziału Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
e-mail: wrdpp@um.wroc.pl

 

Więcej informacji oraz protokoły z posiedzeń - BIP UM Wrocław