Publiczne konsultacje w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu.

Podstawa prawna:

  1. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;

Termin rozpoczęcia konsultacji:  14.12.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.12.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

      Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

      Urzędu Miejskiego Wrocławia

  1. G. Zapolskiej 4

      50-032 Wrocław

  1. elektronicznej na adres:

            wzd@um.wroc.pl

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Projekt uchwały z uzasadnieniem

Informacja o wynikach publicznych konsultacji

Podsumowanie konsultacji:

W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedstawionego projektu uchwały.

Do pobrania