wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

30°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 13:30

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Projekt „Housingfirst -najpierw mieszkanie”

To odpowiedź na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.

Fundusze Europejskie logotypy

Projekt „Housingfirst -najpierw mieszkanie

Informacje o projekcie:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER,

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja pośrednicząca: Centrum Projektów Europejskich;

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2021-12-31 (30 miesięcy)

Wartość projektu: 5 574 025,60 zł

Wartość dofinansowania: 5 391 745,60 zł

Wnioskodawca i lider projektu: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny

Partnerzy:

Associao para o Estudo e IntegraoPsicossocial (Portugalia)

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja publiczna w zakresie projektu „Housingfirst – najpierw mieszkanie”

Projekt „Housingfirst - najpierw mieszkanie …” jest odpowiedzią na problem bezdomności, którego doświadcza w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku około 5 tysięcy osób. Realizatorzy projektu poszukują nowych rozwiązań gwarantujących skuteczność i efektywność w procesie wychodzenia z bezdomności.

Celem głównym jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, metody „Housingfirst”, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym z Portugalii, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu.

Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymianę informacji i doświadczeń. Projekt przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego osi IV POWER: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POWER, właściwymi zasadami unijnymi takimi jak równość szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju a także prawodawstwem unijnym.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do użytkowników rozwiązania czyli jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej i instytucji rynku pracy. Rezultatem zadania będzie liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiazywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób doświadczających tego kryzysu,w osiągnięciu przez nich samodzielności i pokonaniu trudności.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Miejski Wrocławia oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności. Partnerem zagranicznym jest portugalska organizacja Associao para o Estudo e IntegraoPsicossocial (AEIPS). Użytkownikami rozwiązania będą także Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie i Koło Gdańskie, Fundacja Homo Sacerz Wrocławia a także Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Poradnie Zdrowia Psychicznego i Ośrodki Leczenia Uzależnień.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl