Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie:
1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).

2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 stycznia 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26 stycznia 2018 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można
przesłać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany
powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w sprawie: „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020”

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

W załączeniu: