Osiedla kompletne II

Osiedla kompletne II

Konsultacje projektu wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego.

Druga odsłona konsultacji poświęconych przestrzeniom wrocławskich osiedli – Osiedla kompletne. Najpierw wraz ze specjalistami z Biura Rozwoju Wrocławia przyjrzeliśmy się przestrzeni kilku wrocławskich osiedli, zebraliśmy od mieszkańców potrzeby i rekomendacje. Obecnie wracamy z przygotowanymi wytycznymi przestrzennymi, a więc wskazówkami dotyczącymi możliwości rozwoju zbadanych obszarów. 

O pilotażowym projekcie "Osiedla kompletne"

Celem projektu jest stworzenie modelu osiedla kompletnego, czyli takiego, na którym dobrze się mieszka i które zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter i zapewnia dostęp do zieleni. W tegorocznym pilotażu biorą udział cztery obszary: Jagodno, Jerzmanowo-Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe. Sam projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy zakończony w maju 2019 polegał na rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz zbadaniu obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap trwał od czerwca i obejmował prace projektowe. Teraz czas zaprezentować wyniki prac i poddać je ocenie mieszkańców, a następnie wprowadzić zmiany do projektów po to, aby były jak najlepiej przygotowane do wdrożenia w przestrzeń osiedlową. 

Dlaczego takie wytyczne?

Powstałe w końcowym etapie wytyczne, indywidualne dla każdego obszaru, mają być wsparciem dla jednostek miejskich, jak i mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań: projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zadań Funduszu Osiedlowego, zmian zagospodarowania i rozwoju układu komunikacyjnego, określaniu potrzeb aktualizacji planów miejscowych lub objęcia danego obszaru nowym przystąpieniem. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu.

Idea osiedla kompletnego

Doskonalenie osiedla i dążenie do jego kompletności to proces, którego podstawą jest przestrzeń kształtowana według oczekiwań mieszkańców. Drugi czynnik to zaistnienie ludzkich interakcji i inicjatyw, którym ta zagospodarowana przestrzeń sprzyja. Dobrze zagospodarowana przestrzeń pobudza aktywność mieszkańców i staje się narzędziem budowania samodzielnej i silnej społeczności lokalnej

Urbaniści z Biura Rozwoju Wrocławia wyróżnili sześć przenikających się aspektów, które łącznie świadczą o jakości życia mieszkańców i składają się na schemat osiedla kompletnego. Są to:

  • życie społeczne: „życie między budynkami”: relacje między sąsiadami, zintegrowanie społeczności, obecność centrów spotkań, kształtowanie ulic osiedlowych jako przestrzeni do przemieszczania się i do spędzania czasu;
  • ruch, wypoczynek i zdrowie: zieleń w sąsiedztwie, parki, skwery, otwarte tereny rekreacyjne, kameralne ciągi pieszo-rowerowe;
  • odporność osiedla na zmiany klimatu: oszczędne gospodarowanie zasobami, wykorzystanie potencjału wód opadowych i energii słonecznej, a jednocześnie przygotowanie na anomalie pogodowe w zakresie opadów oraz niskich i wysokich temperatur, urządzenia grzewcze i chłodzące, urządzenia małej retencji, fotowoltaiki, podwyższone parametry w budownictwie;
  • zrównoważone budownictwo: wysoka jakość i ekologia obiektów, termoizolacja budynków, wykorzystanie płaskich dachów, przyjemne, zielone otoczenie, podnoszenie komfortu poprzez np. dobudowę balkonów czy zejść z parterów;
  • dostępność: „miasto krótkich odległości”, różnorodne usługi (społeczne i komercyjne) blisko miejsca zamieszkania, a także obsługa transportu publicznego i infrastruktury rowerowej w podróżach ponadlokalnych;
  • tożsamość miejsca: symbole, dziedzictwo, przywiązanie i poczucie więzi wspólnoty, szczególne miejsca dla lokalnej społeczności, szacunek do zabudowy historycznej, pamięć o wydarzeniach.

Jakie konsultacje?

Od 4 listopada udostępnimy projekty wytycznych przestrzennych na rzecz osiedla kompletnego dla czterech obszarów. W ramach konsultacji społecznych odbędą się cztery spotkania – po jednym na każdym z wybranych obszarów – szczegóły tutaj. W razie braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu pozostawiamy do dyspozycji również elektroniczny formularz opinii, który będzie dostępny od 4 do 24 listopada.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy z Wrocławskim Forum Osiedlowym w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Bądź na spotkaniu konsultacyjnym lub wypowiedz się w formularzu opinii. Wspólnie stwórzmy osiedla, na których dobrze się mieszka.

Więcej aktualności