Osiedla kompletne

Osiedla kompletne

Jak tworzyć miejsca dobre do zamieszkiwania.

Biuro Rozwoju Wrocławia rozpoczyna nowy projekt poświęcony przestrzeniom wrocławskich osiedli pn. Osiedla kompletne. W tegorocznym pilotażu wezmą udział cztery obszary wybrane przez urbanistów: Jagodno, Jerzmanowo/Jarnołtów, Maślice Małe i Śródmieście Południowe. Na podstawie konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami, badań i zebranych uwarunkowań specjaliści z Biura Rozwoju Wrocławia zaproponują ścieżkę rozwoju tych obszarów. Masz wyjątkową okazję włączyć się w te prace.

Co to za projekt?

Osiedle kompletne to takie, na którym dobrze się mieszka. Zaspokaja one bowiem podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter oraz zapewnia dostęp do zieleni. Projekt pod nazwą Osiedla kompletne składa się z trzech etapów. Właśnie otwieramy pierwszy z nich, dotyczący rozpoznania potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz badania obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap ma charakter prac projektowych, a jego zakończeniem będzie poddanie materiału do publicznej oceny. Etap ostatni polega na wprowadzeniu zmian wynikających z otrzymanych uwag oraz stworzeniu ogólnodostępnego opracowania pn. Wytyczne przestrzenne na rzecz osiedli kompletnych.

Dlaczego takie obszary?

Wybór obszarów do pilotażu wynika z potrzeb tych jednostek oraz zamiaru zbadania struktur miejskich różnorodnych pod kątem sposobu funkcjonowania i typu zabudowy. Śródmieście Południowe jest przykładem obszaru o charakterze wielkomiejskim dobrze skomunikowanym z centrum Wrocławia. Jagodno reprezentuje teren dynamicznie rozwijający się z silną aktywnością środowiska deweloperskiego. Jerzmanowo-Jarnołtów to przykład jednostki o charakterze zielonym i wiejskim, oddalonym od centrum miasta. Maślice Małe są zaś dynamicznie rozwijającym się obszarem mieszkaniowo-usługowym w otoczeniu cennych terenów przyrodniczych. Obszary objęte projektem zostały wybrane z jednostek urbanistycznych zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia 2019.

Jakie konsultacje?

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania stolikowe, o charakterze warsztatowym – po jednym na każdym z wybranych obszarów. Zorganizowane zostaną także spacery konsultacyjne po miejscach uznanych przez mieszkańców za najważniejsze. Oba wydarzenia mają ułatwiać wyrażenie swojego zdania w ankiecie. W wersji papierowej będzie ona dostępna podczas planowanych spotkań i spacerów oraz w siedzibach Rad Osiedli.

Po co takie wytyczne?

Powstałe w końcowym etapie wytyczne, indywidualne dla każdego obszaru, mają być wsparciem dla jednostek miejskich, jak i mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań: Wrocławski Budżet Obywatelski, inicjatywy Rad Osiedli, zmiany zagospodarowania i komunikacji, określanie potrzeb aktualizacji planów miejscowych lub objęcia danego obszaru nowym przystąpieniem. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu.

Bądź na spotkaniu, spacerze lub wypowiedz się w ankiecie. Twoja opinia pomoże zaplanować wspólną przestrzeń!

Uwaga! Ten temat doczekał się II etapu konsultacji.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem "Żółty Parasol" i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. Konsultacje Osiedla kompletne prowadzone są przy wsparciu Wrocławskiego Forum Osiedlowego.

Więcej aktualności